Технічна мікробіологія

Технічна мікробіологія : практикум / В. В. Євлаш [та ін.] ; ХДУХТ, НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : ХДУХТ, 2020. — 186 с. : рис., табл.