Контактна механіка та чисельне моделювання удару

Львов, Г. І. Контактна механіка та чисельне моделювання удару : навч.-метод. посібник / Г. І. Львов, О. А. Костромицька ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 157 с.