Стилістика перекладу

Купріянов, Є. В. Стилістика перекладу = Stylistics in translation : навч.-метод. посібник із курсу “Теорія та практика перекладу” для студ. спец. 035.10 “Прикладна лінгвістика” денної та заоч. форми навчання / Є. В. Купріянов, Д. О. Гулієва ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​130 с.