Конспект лекцій з курсу “Аудит”

Конспект лекцій з курсу “Аудит” : для студ. денної і заоч. форм навч. екон. спец. / НТУ “ХПІ” ; уклад : Н. Ю. Мардус, О. О. Фальченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 130 с.