Економіко-математичні методи та моделі (економетрика)

Козьменко, О. В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) : навч. посібник / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. — Суми : Унiверситетська книга, 2014. — 406 с. : рис., табл.