Григорій Башнянин: Внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць

Шевчик, Б. М. Григорій Башнянин: Внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць : присвяч. 65 річчю з дня народж., 40-річчю наук.-пед. діяльн. Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету / Б. М. Шевчик ; дар. Б. М. Шевчик. — Львів : Ліга-Прес, 2017. — 1563 с. : табл., рис.