Публікації про життя та наукову діяльність професора І. І. Стрєлкова

1. Директори Харківського хіміко-технологічного інституту [1938–1939 рр. Стрєлков Ілля Іванович] [Електронний ресурс] // Музей НТУ «ХПІ» : сайт музею історії НТУ «ХПІ». — Текст. и граф. дані. — Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/museum/sample-page/rektori/ — Загол. з екрану. — Дата звернення: 02.10.2019.

2. Илья Иванович Стрелков (1898–1954) // Журнал физической химии. — 1955. — Т. 29, вып. 1. — С. 205.

3. История Харьковского технологического института в лицах [Стрелков Илья Иванович] [Электронный ресурс] // Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» : сайт бібліотеки. — Текст. і граф. дані. — Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%A1.html — Загол. з екрану. — Дата звернення: 02.10.2019.

4. Кафедры химических факультетов института (к 50-летию Советской власти) // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. — Харьков : ХГУ, 1967. — № 23 (71) : Химия и химическая технология органических веществ, вып. 2.  — С. 3–12. — *

5. Ковтун Г. О. Академічна еліта хімії в Україні : навч. посібник / Г. О. Ковтун ; Нац. акад. наук України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. — С. 84. — +

6. Козлов В. В. Всесоюзное химическое общество им. Д. И. Менделеева. 1868–1968 : монография / В. В. Козлов ; ред. С. И. Вольфкович. — Москва : Наука, 1971. — 563 с. : ил. — Об И. И. Стрелкове: с. 63, 130, 530. — *

7. Козлов В. В. Очерки истории химических обществ СССР / В. В. Козлов ; ред. С. И. Вольфкович. — Москва : АН СССР, 1958. — 610 с. : портр., рис., табл. — Об И. И. Стрелкове: с. 87, 362, 468. — *

8. Луцкий А. Е. Илья Иванович Стрелков (1898–1954) / А. Е. Луцкий, Г. Л. Юхновский // Труды Харьковского политехнического института. Серия химико-технологическая. — 1954. — Т. 4, вып. 2. — С. 241–247. — *

9. Луцкий А. Е. Илья Иванович Стрелков (1898–1954) : [некролог] / А. Е. Луцкий, Г. Л. Юхновский // Украинский химический журнал.  — 1954. — Т. 20, вып. 3.  — С. 335–339.

10. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885–2010 : присвячується 125-річчю від дня заснування Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» / В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; за ред. проф. В. І. Ніколаєнка ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 408 с. : іл. — Про І. І. Стрєлкова: с. 4, 86, 111, 115, 172 : фот — *

11. Павлова Т. Г. Не любил штампа и шаблона. Стрелков Илья Иванович. Директор Харьковского химико-технологического института 1933–1939. / Т. Г. Павлова // Служение Отечеству и долгу : Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 годы) / общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. ― Харьков : Изд-во НУА ; Золотые страницы, 2004. — С. 251–252. — *

12. Развитие физической химии на Украине / Л. П. Барчук [и др.] ; отв. ред. В. Д. Походенко ; ИФХ АН УССР. — Киев : Наукова думка, 1989. — 264 с. — Об И. И. Стрелкове: с. 38. — *

13. Стрелков Илья Иванович (1898–1954) // Харьковский политехнический. Ученые и педагоги / Ю. Т. Костенко, В. В. Морозов, В. И. Николаенко, Ю. Д. Сакара, Л. Л. Товажнянский ; Харьков. гос. политехн. ун-т. — Харьков : Прапор, 1999. — С. 288–289. — *

14. Стрелков Илья Иванович // Украинская Советская Энциклопедия : в 12-ти т. / гл. ред. М. П. Бажан. — Киев : УСЭ, 1984. — Т. 10 : Семеноводство – Счеты. — С. 485. — *

15. Стрелков Илья Иванович // Харьковский политехнический. Выпускники – гордость и слава : 115-летию Харьков. гос. политехн. ун-та посвящается / сост.: Л. Л. Товажнянский, В. И. Николаенко, В. В. Морозов, Ю. Д. Сакара. — Харьков : Прапор, 2000. — С. 19 : фот. — *

16. Стрєлков Ілля Іванович // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. — Текст. та граф. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ — Загол. з екрану. — Дата звернення: 03.10.2019.

17. Стрєлков Ілля Іванович = Stryelkov Illia Ivanovych // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» = National technical university «Kharkiv polytechnical institute» / ред. кол.: Є. І. Сокол (голова ред. кол.), А. П. Марченко, Ю. Д. Сакара, В. І. Ніколаєнко, Ю. І. Зайцев, В. Г. Камчатний, Р. В. Тимченко, Г. В. Бистріченко, С. П. Землянська, О. В. Розова. — Київ : Логос Київ, 2017. — С. 63. — Текст парал. укр. та англ. — Режим доступу: http://logoskiev.com.ua/books/hpi/pdf/063.pdf — Дата звернення: 24.09.2019.

18. Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; за заг. ред. Е. К. Посвятенко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с. : іл. — Про І. І. Стрелкова: с. 269. — *

19. Турченко Я. И. Основные пути развития общей, неорганической и физической химии на Украине (XIX ст. и первая половина XX ст.) / Я. И. Турченко ; отв. ред. М. П. Котов.— Киев : КГУ, 1957. — 435 с. : ил. — Об И. И. Стрелкове: с. 266, 347–348, 385. — *

20. Харькову – 350. 500 влиятельных личностей : информ.-биогр. справочник / Восточно-Украинский биографический ин-т ; гл. ред. А. Серебряков. — Харьков : ВУБИ, 2004. — 512 с.: фото. — (Украина: регионы ; вып. 4). — Об И. И. Стрелкове: с. 151–152. — *

21. Харьковский политехнический институт. 1885–1985. История развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач. — Харьков : Вища школа, 1985. — 223 с. : фото. — Об И. И. Стрелкове: с. 6, 66, 138, 153, 204. — *

22. Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : монографія : присвячується 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харч. промисловості України / І. М. Шульга ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Вид. Рожко С. Г., 2016. — 240 с. : табл., рис. — Про І. І. Стрєлкова: с. 108, 109, 120, 121–122. — *

23. Шульга І. М. Становлення і розвиток хімії у Харківських технологічному та хіміко-технологічному інститутах (1885–1949 рр.) [Рукопис] : дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Шульга Інна Миколаївна ; наук. керівник Л. М. Бєсов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків, 2014. — 231 с. — Про І. І. Стрєлкова: с. 82, 101, 105, 106–107. — *

Список складено станом на 01.11.2019 р.

_________________________________________________
* — наявність видання у фонді НТБ НТУ "ХПІ"
+ — наявність видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського