Публикации о жизни и деятельности Г. И. Славина

1. Гутник М. В. Доба «Великого терору» і доля першого ректору Харківського політехнічного інституту – Гелярія Славіна / М. В. Гутник // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали 16-ї Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 14 трав. 2021 р. — Вінниця : Корзун Д. Ю., 2021. — С. 50–53.

2. Журило А. Г. Нариси історії Харківського політехнічного інститута : конспект лекцій / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило ; Нац. техн. ун‑т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2021. — 216 с. — Про Г. І. Славіна: с. 122.

3. Славин Гелярий (Гилелий) Иосифович (1890–1938) [Электронный ресурс] // Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» : сайт бібліотеки. История Харьковского технологического института в лицах : биобиблиогр. словарь. — Електрон. тектов. дані. —
Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%A1.html. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 16.07.2021.


Списки составлены по состоянию на 12.10.2021 г.

_________________________________________________
* — наличие издания в фонде НТБ НТУ "ХПИ"