Організація і участь в роботі наукових конференцій Л. Л. Товажнянского
1995

1. Програма міжнародної науково-методичної конференцiї «Роль вузів у вирiшеннi проблем безперервної освiти та виховання особистостi (вiд шкiльної до післядипломної)», 16–20 трав. / Харків. держ. політехн. ун-т. — Харків : ХДПУ, 1995. — 94 с. — Товажнянський Л. Л. (член орг. ком. конф.). — *

2001

2. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение : материалы студ. науч. конф., Харьков, 16 мая 2001  г. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2001. — 68 с. — *

3. Фундаменталізація вищої технічної освіти — необхідна умова випуску конкурентоспроможних фахівців : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 11–13 квіт. 2001 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», ФТІНТ НАНУ, ННЦ «ХФТІ» ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2001. — 354 с. — *

2002

4. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение : материалы студ. науч. конф. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. — 58 с. : рис., табл. — *

5. Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика (SIEMA’2002) : программа / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; президиум орг. ком.: Товажнянский Л. Л. [и др.]. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. — 12 с. — *

2003

6. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение : материалы студ. науч. конф. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2003. — 58 с. : рис., табл. — *

2005

7. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение : материалы студ. науч. конф. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — 78 с. : рис., табл. — *

8. Програма студентської науково-теоретичної конференції «НТУ «ХПІ»: вчора, сьогодні, завтра» до 120-річниці заснування, 22–23 листоп. 2005 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2005. — 20 с. — *

2006

9. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение : материалы студенческой науч. конф. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. ; ред. А. А. Мамалуй. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — 100 с. — *

10. Програма Всеукраїнської науково-методичної конференції «Викладання історії науки і техніки в університетах України», 13–14 квіт. 2006 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», НТУУ «КПІ», Дніпропетр. нац. ун-т ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — 25 с. — *

2007

11. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение : материалы студенческой науч. конф. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. (председатель), Сокол Е. И., Мамалуй А. А. ; ред. А. А. Мамалуй. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — 102 с. — *

12. I Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : тези доп., 24–26 квіт. 2007 р. : у 3 т. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; голова орг. ком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. —
Т. 1. — 150 с. : табл., рис. — *
Т. 3. — 84 с. : табл., рис. — *

13. Хімія і фізика в сучасних технологіях : тези VI наук.-техн. конф. доуніверситетської молоді, 12–13 груд. 2007 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 128 с. — *

2008

14. Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. VIII регіон. наук. студ. конф., 23–24 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова), Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 128 с. — *

15. II Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : тези доп., 25–27 берез. 2008 р. : у 3 т. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; голова орг. ком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. —
Т. 1. — 206 с. : табл., рис. — *
Т. 2. — 204 с. : табл., рис. — *
Т. 3. — 152 с. : табл., рис. — *

16. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 4–6 черв. 2008 р. : у 2 ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» АПНУ, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т, АН ВШУ ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. —
Ч. 1. —504 с. — *
Ч. 2. — 464 с. — *

17. Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика (SIEMA’2008) : программа Междунар. симпозиума, 22–24 окт. 2008 г. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. (предс.) [и др.]. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. — 18 с. — *

18. Реализация традиционных методов и поиск инноваций в процессе подготовки иностранных студентов в современном высшем учебном заведении : междунар. научно-метод. конф., посвященная 35-летию Подготовительного факультета Центра подготовки иностранных граждан НТУ «ХПИ», 22–23 мая 2008 г. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; предс. орг. ком. Товажнянский Л. Л. — Харьков : НТУ «ХПИ» ; Кортес-2001, 2008. — 362 с. — *

19. Філософія освіти і формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти : програма Міжнар. наук. конф. (IV Кримські педагогічні читання), Алушта, 27–31  трав. 2008 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», ; гол. орг. ком.: В. Г. Кремень, Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 52 с. — *

20. Хімія і фізика в сучасних технологіях : тези VI наук.-техн. конф. доуніверситетської молоді, 27 листоп. 2008 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 138 с. — *

2009

21. Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. IX регіон. наук. студ. конф., 22–23 квіт. 2009 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова), Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 136 с. : рис., табл. — *

22. Геометрическое моделирование и компьютерные технологии: теория, практика, образование : материалы VI междунар. науч.-практ. конф., посвященной 125-летию Нац. техн. ун-та «Харьков. политехн. ин-т» и 10-летию Украинской ассоциации по прикладной геометрии, 21–24 апр. 2009 г. / редкол.: Ю. М. Тормосов (отв. ред.), Л. Л. Товажнянский (предс. орг. ком.) [и др.] ; Укр. ассоциация по прикладной геометрии, Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Харьков. гос. ун-т питания и торговли, Ун-т гражданской защиты Украины. — Харьков, 2009. — 316 с. — *

23. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 трав. 2009 р. : у 2 ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» АПНУ, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т, АН ВШУ ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. —
Ч. 1. — 656 с. — *
Ч. 2. — 536 с. — *

24. Молодіжний електрохімічний форум (МЕФ — 2009) : тези доп. наук.-техн. конф., 22–25 верес. 2009 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; керівники форуму: Л. Л. Товажнянський, А. П. Марченко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 106 с. — *

25. Молодь, наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях : тези VIII наук.-техн. конф. доуніверситетської молоді, 2 груд. 2009 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 126 с. — *

26. I Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» : материалы конф. : 125-летию НТУ «ХПИ» посвящается, 23–24 марта 2009 г. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Белгород. гос. технолог. ун-т ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянский (председ.) [и др.]. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. — 88 с. : табл., рис. — *

27. III Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університета «Харківський політехнічний інститут» : тези доп., 14–16 квіт. 2009 р. : у 4-х ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; гол. орг. ком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. —
Ч. 1. — 200 с. — *
Ч. 2. — 200 с. — *
Ч. 4. — 110 с. — *

2010

28. Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 верес. 2010 р. (присвяч. 125-річчю НТУ «ХПІ» і 60-річчю кафедри фіз. виховання) / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; програм. комітет: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 190 с. — *

29. Молодіжний електрохімічний форум (МЕФ — 2010) : тези доп. наук.-техн. конф., 21–24 верес. 2010 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; керівники форуму: Л. Л. Товажнянський, А. П. Марченко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 112 с. — *

30. Молодь, наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях : тези IX наук.-техн. конф. доуніверситетської молоді, 24 листоп. 2010  р. : присвяч. 125-річчю Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 200 с. — *

31. IV Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університета «Харківський політехнічний інститут» : тези доп., 23–25 берез. 2010 р. : у 4-х ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; гол. орг. ком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — Ч. 2. — 200 с. — *

2011

32. Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XI регіон. наук. студ. конф., 20–21 квіт. 2011 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова), Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй. — Харків : НТУ «ХПІ», 20011. — 176 с. : рис., табл. — *

33.II Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» : материалы конф. : 85-летию кафедры технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей НТУ «ХПИ» посвящается, 23–24 марта 2011 г. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Белгород. гос. технол. ун-т ; орг. ком.: Товажнянский Л. Л. (председ.). — Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. — 94 с. : табл., рис. — *

34. Молодь, наука, технології : хімія і фізика в сучасних технологіях : тези Х наук.-техн. конф. доуніверситетської молоді, 22 листоп. 2011 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком. Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 284 с. — *

2012

35. Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XII регіон. наук. студ. конф., 25–26 квіт. 2012 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова), Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 164 с. : рис., табл. — *

36. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. XX Міжнар. наук.-практ. конф., 15–17 трав. 2012 р. : у 4 ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», НАПНУ, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т, АН ВШУ ; гол. конф. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. —
Ч. 1. — 296 с. — *
Ч. 2. — 324 с. — *
Ч. 3. — 334 с. — *
Ч. 4. — 304 с. — *

37. Молодь, наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях : тези XI наук.-техн. конф. доуніверситетської молоді, 28 листоп. 2012 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком. Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 214 с. — *

2013

38. Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XIII регіон. наук. студ. конф., 24–25 квіт. 2013 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова), Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 164 с. — *

39. Молодь, наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях : тези XII наук.-техн. конф. доуніверситетської молоді, 27 листоп. 2013 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком. Товажнянський Л. Л. (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 264 с. — *

40. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : прогр. Міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 10–11 квіт. 2013 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; голова орг. ком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 44 с. — *

2014

41. Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XIV регіон. наук. студ. конф., 16–17 квіт. 2014 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова), Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 146 с. — *

42. VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : матеріали конф., Харків, 22–24 квіт. 2014 р. : у 3 ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; орг. ком.: Л. Л. Товажнянський (голова) [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. —
Ч. 1. — 261 с. : табл., рис. — *
Ч. 2. — 239 с. : табл., рис. — *
Ч. 3. — 222 с. : табл., рис. — *

2015

43. Програма IX Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, 07-09  квіт. 2015 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — 56 с. — Товажнянський Л. Л. (член орг. ком. конф.). — *


                                                                          
* — наявність видання у фонді НТБ НТУ «ХПІ»
+ — наявність видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського