Modern Hydrogen Energetics and Ecology = Сучасна воднева енергетика та екологія

Kozin, L. H. Modern Hydrogen Energetics and Ecology  = Сучасна воднева енергетика та екологія / L. H. Kozin, S. V. Volkov, I. N. Skryptun ; IGIC NASU. — Kyiv : Akademperiodyka, 2019. — 363 p.