Список научных трудов И. Б. Рябовой

2. Виконання двуконтурних геліоустановок для горячого водопостачання / Ю. А. Селіхов, В. О. Коцаренко, І. Б. Рябова, К. О. Горбунов, Ж. С. Хурані // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2016. — № 3. — С. 30–34. — Бібліогр. в кінці ст. — *
3. Интеграция и оптимизация работы системы отопления коттеджа / Ю. А. Селихов, В. А. Коцаренко, К. А. Горбунов, И. Б. Рябова // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2017. — № 3. — С. 57–64. — Библиогр. в конце ст. — *
4. Интеграция теплового насоса в процесс разделения легких углеводородов / Л. М. Ульев, Т. З. Зебешев, И. Б. Рябова, М. А. Васильев, Аббасс Маатоук // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. — 2016. — Т. 80, вип. 1. — С. 8–14. . — *
5. Интеграция теплообмена светопрозрачных покрытий в солнечной энергетике / Ю. А. Селихов, В. А. Коцаренко, И. Б. Рябова, Е. А. Гапонова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 39 (1315) : Хімія, хімічна технологія та екологія. — С. 35–38. — *
6. Использование энергетического потенциала процесса ректификации смеси вода – уксусная кислота / И. Б. Рябова [и др.] // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. — 2016. — Т. 80, вип. 1. — С. 124–128. — * 
7. Лабораторный практикум по курсу «Основные процессы и аппараты химической технологи» : учеб. пособие = Лабораторний практикум з курсу "Основні процеси та апарати хімічної технології" : навч. посібник / Л. Л. Товажнянский, В. А. Лещенко, А. П. Готлинская, И. А. Нечипоренко, И. С. Чернышев, А. И. Зайцев, С. Н. Быканов, К. А. Горбунов, И. Б. Рябова, Ю. А. Селихов, В. А. Коцаренко, Е. А. Семенченко, В. Н. Соловей, И. Б. Иванова, Г. С. Новикова, Г. Л. Дуравкина ; ред. Л. Л. Товажнянский ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. — 420 с. : рис., табл. — *
8. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання «Оптимальне проектування мереж теплообмінників засобами пінч-аналізу» за курсом «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» : для студ. хім. спец. усіх форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Т. Г. Бабак, І. Б. Рябова. — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 28 с. — *
9. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Експлуатація та обслуговування машин» : для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7.090209 «Гідравлічні і пневматичні машини», 7.090217 «Обладнання нафтових та газових промислів» / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. В. Е. Дранковський, А. М. Хандурін, К. А. Миронов, І. Б. Рябова, Ю. А. Селіхов. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 31 с. : табл., рис. — *
10. Модернизация выпарной установки концентрирования сахарного сока / Т. Г. Бабак, А. В. Демирский, И. Б. Рябова, А. Н. Оробей // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — Вип. 7 (1116) : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — С. 95–102. — Библиогр. в конце ст. — *
11. Обследование работы выпарной установки концентрирования сахарного сока / Т. Г. Бабак, И. Б. Рябова, А. Н. Оробей // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — Вип. 7 (1116) : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — С. 36–42. — Библиогр. в конце ст. — *
12. Определение энергосберегающего потенциала для процесса ректификации смеси метанол-этанол / Л. Л. Товажнянский, Л. М. Ульев, И. Б. Рябова // Вестник Национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — Вып. 32 : Инновационные исследования в научных работах студентов. — С. 84–93. — Библиогр.: с. 93 (2 назв.) . — *
13. Пинч-интеграция процесса выпаривания гидроксида калия / Л. М. Ульев, И. Б. Рябова, В. Н. Соловей, Р. В. Черкасов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2016) : наук. вид. : тези доп. 24-ї міжнар. наук.-практ. конф., [18-20 травня 2016 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 339. — *
14. Приклади та задачі за курсом «Процеси та апарати хімічної технології» : навч. посібник / Л. Л. Товажнянський, В. О. Лещенко, А. П. Готлінська, І. О. Нечипоренко, І. С. Чернишов, П. О. Капустенко, О. І. Зайцев, І. Б. Рябова, В. М. Соловей, Г. Л. Хавін, Г. С. Новикова, І. Б. Іванова, О. О. Гапонова ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 480 с. : іл. — *
15. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, В. А. Лещенко, А. П. Готлинская, И. А. Нечипоренко, И. С. Чернышев, П. А. Капустенко, А. И. Зайцев, И. Б. Рябова, В. Н. Соловей, Г. Л. Хавин, Г. С. Новикова, И. Б. Иванова, Г. Л. Дуравкина ; ред. Л. Л. Товажнянский ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 432 с. : табл., рис. — *
16. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, В. А. Лещенко, А. П. Готлинская, И. А. Нечипоренко, И. С. Чернышев, П. А. Капустенко, А. И. Зайцев, И. Б. Рябова, В. Н. Соловей, Г. Л. Хавин, Г. С. Новикова, И. Б. Иванова, Г. Л. Дуравкина ; ред. Л. Л. Товажнянский ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — 432 с. — *
17. Расчет и проектирование выпарных установок : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, Е. А. Гапонова, К. А. Горбунов, И. Б. Рябова, Ю. А. Селихов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. — 160 с. : табл., рис. — *
18. Расчет и проектирование промышленных выбросов на ЭВМ : учеб. пособие / Ю. А. Селихов, В. А. Лещенко, С. И. Бухкало, И. Б. Рябова, В. М. Кошельник, С. Н. Быканов, Е. А. Семенченко, С. И. Соловей ; дар. Е. И. Сокол ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 96 с. : табл., рис. — (Б-ка журнала «ІТЕ»). — * 
19. Розрахунок та проектування випарних установок : навч. посібник / В. О. Коцаренко, О. О. Гапонова, К. О. Горбунов, І. Б. Рябова, Ю. А. Селіхов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 160 с. : табл., рис. — *
20. Таблицы, расчетные номограммы и диаграммы по курсу «Процессы и аппараты химической технологи» : справ.-метод. пособие / сост. Л. Л. Товажнянский, В. А. Лещенко, И. Б. Рябова, Г. Л. Дуравкина, Г. С. Новикова, К. А. Горбунов ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2003. — 96 с. — * 
21. Тепловая интеграция процесса разделения гетероазеотропной смеси фурфурол - вода на двух колоннах / Т. Г. Бабак, И. Б. Рябова, А. В. Резанов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — Вип.  (1116) : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — С. 126–130. — Библиогр. в конце ст. — *
22. Теплоэнергетическая интеграция процесса ректификации смеси метанол-этанол / Л. Л. Товажнянский, Л. М. Ульев, И. Б. Рябова // Вестник Национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. — Вып. 21 : Инновационные исследования в научных работах студентов. — С. 20–28. — Библиогр.: с. 28 (2 назв.). — *
 

*— наличие издания в фонде научно–технической библиотеки НТУ «ХПИ»