Публикации о жизни и деятельности Е. И. Орлова

 1. Атрощенко В. И. Е. И. Орлов – видный ученый нашей страны / В. И. Атрощенко, H. H. Некрич // Тр. ХПИ. — Серия «химико-технологическая». — Харьков, 1956. — Т 8. — Вып.З. — С. 3–12.
 2. Барри А. Ретроспективный анализ обучения иностранных студентов в Харьковском Политехе / А. Барри // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19–20 квіт. 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — С. 96–97. 
 3. Бережной А. С. Розвиток фізико-хімії силікатів в Українській РСР / А. С. Бережной // Нариси з історії природознавства і техніки : республік. міжвідом. зб. / відповід. ред. Й. З. Штокало. — Київ : Наук. думка, 1970. — Вип. 11. — С. 39–46. 
 4. Бєсов Л. М. Науковий лідер: історичний портрет / Л. М. Бєсов, Г. Л. Звонкова // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2011. — № 1. — С. 12–20. 
 5. Бєсов Л. М. Хімічна інженерна освіта: історія розвитку / Л. М. Бєсов, Т. В. Мельник // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : История науки и техники. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. — № 48. — С. 3–9. 
 6. Голова В. Заслужений професор ХТІ – О. П. Лідов / В. Голова // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар. наук.-теор. конференції студентів і аспірантів, 2–3 квіт. 2013 р.: у 2 ч. — Ч. 2. — Харків: НТУ «ХПІ», 2013. — С. 166–168. 
 7. Голова В. В. Основні здобутки вчених, фундаторів хімічної технології у Харківському технологічному інституті наприкинці ХІХ – на початку ХХ ст. / В. В. Голова, М. В. Гутник, С. А. Радогуз // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — Вип. 47 (51) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : «Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації», 16 листоп. 2016 р. — Т. 2. — С. 196–203. 
 8. Голосняк О. Періоди історії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» / О. Голосняк, М. Дудко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студентів і аспірантів, 2–3 квіт. 2013 р.: у 2 ч. — Ч. 2. — Харків: НТУ «ХПІ», 2013. — С. 168–170. 
 9. Гутник М. В. Науково-дослідна робота в галузі хімії та хімічної технології у ХПІ: історико-методологічні аспекти / М. В. Гутник // Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 7-ї Всеукр. наук. конф., 2–3 жовт. 2008 р. — Київ : Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2008. — С. 30–32. 
 10. Гутник М. В. Переплетення науки і техніки, поєднання досвіду і новітніх технологій задля прогресу світової науки : на прикладі історії НТУ «Харківський політехнічний інститут» / М. В. Гутник // Матеріали 13-ї Всеукр. конф. молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, 23 трав. 2008 р. — Київ, 2008. — C. 53–58. 
 11. Гутник М. В. Професор Василь Іванович Альбіцький – провідний учений Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03.1850 – після 1916) [Електронний ресурс] / М. В. Гутник // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фахове вид. — 2018. — № 2. — Режим доступу: 
 12. Професор Є. И. Орлов // Червоний технолог. — 1928. — Ч. 1. — берез. – трав. — С. 6–10.
 13. Егор Иванович Орлов [Электронный ресурс] // Кафедра «Хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології». — Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv/egor-ivanovich-orlov/. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 07.06.2022.
 14. Єгор Іванович Орлов [Електронний ресурс] // Історія кафедри. Кафедра «Хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології». — Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv/?page_id=127&lang=uk. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 07.06.2022.
 15. Єгор Іванович Орлов [Електронний ресурс] // INTERACTIVE. — Режим доступу: http://interactive.ranok.com.ua/upload/file.pdf. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 07.06.2022.
 16. Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук : монографія / Е. К. Посвятенко, О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 224 с. 
 17. Камчатний В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855–1918 рр.) в галузі хімії : монографія / В. Г. Камчатний ; НТУ «ХПІ». — Харків : Золоті сторінки, 2018. — С. 17, 53, 59, 67–68, 98, 105, 109, 144.
 18. Камчатний В. Г. Професор, директор (ректор) Харківського технологічного інституту І. П. Осипов / В. Г. Камчатний // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 8–9 квіт. 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — С. 397–398. 
 19. Лобойко О. Я. До 125-річчя кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «Харківський Політехнічний Інститут» / О. Я. Лобойко, Г. І. Грінь // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2010. — № 10. — С. 17–24. 
 20. Мельник Т. В. Интеграция историко-химических знаний в образовательный процесс / Т. В. Мельник, В. И. Булавин // Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення фундаментальної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 листоп. 2013 р., м. Харків. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — С. 68. 
 21. Мушкало Ю. І. Є. І. Орлов (150 років від дня народження) / Ю. І. Мушкало // Наука та наукознавство. — 2015. — № 1. — С. 139.
 22. Назаренко С. А. Научные школы Харьковского технологического института (НТУ «ХПИ») в области инженерно-строительных наук [Электронный ресурс] / С. А. Назаренко, Г. В. Павлова // Электронный репозитарий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (eNTUKhPIIR). — Электрон. текст. данные. — Харьков, 2019. — 63 с. 
 23. Орлов Егор Иванович (1865—1944), химик-органик [Электронный ресурс] // Автографы дарителей библиотеки из фонда редких изданий. — Режим доступа: http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/Fond2.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 24. Орлов Егор Иванович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1969.
 25. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // Биография. Ру : биограф. энциклопедия. — Режим доступа: http://www.biografija.ru/biography/orlov-egor-ivanovich.htm. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 26. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 27. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // Знаменитые, великие, гениальные люди. Самое интересное о них!. — Режим доступа: http://100v.com.ua/ru/Orlov-Egor-Ivanovich-person. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 28. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // История ХПИ. — Режим доступа: http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%9E.html. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 29. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // Коллекция словарей на ВсеСлова.ру. — Режим доступа: http://vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=orlov_egor_ivanovich. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 30. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // Открытый список. — Режим доступа: https://ru.openlist.wiki/. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 31. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // Толковый словарь : сб. электронных словарей. — Режим доступа: http://slovorus.ru/index. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 32. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // АКАДЕМИК Энциклопедический словарь. — Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/84596/%D0%9E%D0%A0%D0%9B%D0%9E%D0%92. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 33. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // Большая биографическая энциклопедия. — Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/96076/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 34. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // ЦІКАВЫ. — Режим доступа: https://cikavy.com/chemists/614. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 35. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // БЭС https://www.sky-net-eye.com/rus/slovari/generic. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 36. Орлов Егор Иванович [Электронный ресурс] // NAMES52. — Режим доступа: https://www.names52.ru/tpost/9yx9ubhy61-orlov-egor-ivanovich. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 07.06.2022.
 37. Орлов Єгор Іванович [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ. Вільна енціклопедія. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/. — Загл. з екрану. — Дата звернення: 07.06.2022.
 38. Орлов Єгор Іванович [Електронний ресурс] // ХНУРЕ. Харківський національний университет радіоелектроніки. — Режим доступу: https://nure.ua/branch/orlov-iegor-ivanovich. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 07.06.2022.
 39. Орлов Єгор Іванович [Електронний ресурс] // Науковці України. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1470922. — Загол. з екрану. — Дата звернення: 07.06.2022.
 40. Павлова Г. В. Зодчие и строители Харькова: из истории Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко, С. А. Назаренко // Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної : матеріали, 23 трав. 2019 р. — Харків : ХДНБ, 2020. — С. 47–65. 
 41. Певзнер Р. Л. Академик Е. И. Орлов и его роль в отечественной науке / Р. Л. Певзнер // Природа. — 1951. — № 1. — С. 86–89.
 42. Певзнер Р. Л. Академик Е. И. Орлов и его роль в отечественной науке / Р. Л. Певзнер // Стекло и керамика. — 1950. — № 7. — С. 3.
 43. Певзнер Р. Л. Академик Е. И. Орлов и его роль в отечественной науке / Р. Л. Певзнер // Огнеупоры. — 1950. — № 5. — С. 195–199.
 44. Робак І. Ю. «Труды Харьковского Политехнического института» як джерело з історії науки й техніки / І. Ю. Робак, Р. О. Сопко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2011. — № 1. — С. 143–151. 
 45. Скляр В. М. Досвід організації навчального процесу та його кадрового забезпечення в Харківському технологічному інституті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / В. М. Скляр // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — № 59 (1101). — С. 136–144. 
 46. Создание химических школ университета и результаты их научных исследований / Л. Л. Товажнянский, А. Я. Лобойко, Г. И. Гринь, И. А. Слабун. — 2016. — 11 марта. 
 47. Соловьев В. О. Харьков. Энциклопедический словарь : справ. пособие / В. О. Соловьев, Л. В. Раенко. — Харьков : [б. и.], 2014. — 1021 с. 
 48. Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с. 
 49. Тверитникова О. Науково-технічна еліта Харківського політехнічного інституту в цивілізаційному поступі українства (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Тверитникова, Т. Мельник // Українознавчий альманах. — 2012. — Вип. 8. — С. 76–78. 
 50. Товажнянский Л. Л. 125-летие Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» / Л. Л. Товажнянский // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — № 10. — С. 3–16. 
 51. Товажнянський Л. Л. Фундаментальні та прикладні дослідження науковців університету в створенні сучасних технологій і конструкцій / Л. Л. Товажнянський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — Вип. 27 (31) : V Кримські педагогічні читання «Педагогіка вищої школи 21-го століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти» : в 3 ч. Ч. 1. — С. 14–22. 
 52. Харьковский политехнический. Ученые и педагоги / Костенко Ю. Т. [и др.] ; ХГПУ. — Харьков : Прапор, 1999. — С. 221–222.
 53. Товажнянский Л. Л. Химическая технология связанного азота двойного назначения / Л. Л. Товажнянский // Вісник НАН України. — 2015. — № 5. — С. 59–61. 
 54. Цимбалюк О. А. Известные металлурги ХТИ и их работы / О. А. Цимбалюк, Д. Ю. Журило // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19–20 квіт. 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — С. 95–96. 
 55. Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : присвяч. 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харчової промисловості України / І. М. Шульга ; НТУ «ХПІ». — Харків : Рожко С. Г., 2016. — С. 5, 19.

Список составлен по состоянию на 07.09.2022 г.