Список научных трудов Ф. Ф. Гладкого

 1. Анализ продуктов переработки фосфатидных концентратов / Д. В. Матюхов, Е. С. Шишканова, Ф. Ф. Гладкий // Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. : Химия, химические технологии и экология / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — Вып. 26. — С. 83-90. — Библиогр.: с. 90 (4 назв.).  *
 2. Визначення кількості рослинних антиоксидантів для захисту гірких хмелевих речовин від окисної деструкції / Ф. Ф. Гладкий, Л. А. Данилова, Т. О. Березка, О. М. Півень, В. А. Домарецький // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — № 57. — С. 278-281. — *
 3. Визначення показників якості продуктів фракціювання соняшникової олії насиченого типу / К.​ В.​ Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий, В. А. Кіщенко, І. В. Левчук // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2014. — № 7 (1050). — С. 171-176.  *. 
 4. Визначення раціональних параметрів проведення рафінації жирної коріандрової олії / Ф. Ф. Гладкий, В. С. Калина, М. В. Луценко // Харчова наука і технологія = Food Science and Technology. — 2013. — 4 (25). — С. 98-101. 
 5. Визначення раціональних умов фракційної  кристалізації соняшникової олії пальмітинового типу із розплаву / К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 4 (6). — С. 36-43. 
 6. Визначення раціональних умов фракційної кристалізації жирної коріандрової олії / В. С. Калина, К. В. Куниця, Ф. Ф. Гладкий, М. В. Луценко, О. А. Литвиненко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Механіко-технологічні системи та комплекси. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — № 52 (1161). — С. 88-94.  *
 7. Визначення складу ацилгліцеринів олії нових ліній насіння соняшнику / К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий, В. О. Бахмач // Прогррама та матеріали 2-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей», 20-21 березня 2013 р. — Київ : НУХТ, 2013. — С. 141.  *
 8. Використання електромагнітного поля в технології виморожування соняшникової олії / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий, О. А. Литвиненко,  Г. В. Садовничий,  Т. Г. Шкаляр // Матеріали 81-ї Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді. — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23-24 квітня 2015 р. — Київ : НУХТ, 2015. — Ч. 1. — С. 357.  *
 9. Використання іонітів в технології жирів / В. В. Крамський, Ф. Ф. Гладкий, О. А. Литвиненко // Матеріали 9-ї Міжнар. наук.-практ. студ. конф. магістрантів «Удосконалення технології органічних речовин». — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — С. 8.  *
 10. Використання нових волокнисто-фільтруючих матеріалів в технології вінтерізації соняшникової олії / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 55 (1028. — С. 22-30.  
 11. Використання нової адсорбційно-активної домішки естераль у миловарінні / Ф. Ф. Гладкий, О. П. Чумак, С. В. Рябко // Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. / ХГПУ : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. А. И. Грабченко. — Харьков : ХГПУ, 2000. — Вып. 98. — С. 24-30.  *
 12. Виробництво харчових форм білків із насіння олійних культур : [огляд наук.-техн. інформації] / О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий, З. П. Федякіна ; Нац. акад. аграр. наук, Укр. НДІ олій та жирів. — Київ : Аграрна наука, 2016. — 51 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 39-51. — 100 прим. —  +
 13. Влияние четвертичных аммониевых солей на защитные свойства эпоксиамидоаминных композиций / Р. А. Яковлева, Ю. М. Данченко, Ю. В. Попов, Ф. Ф. Гладкий // Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко ; ХГПУ. — Харків : ХГПУ, 1999. — Вып. 39. — С. 150-152. — Библиогр. в конце ст.  *
 14. Влияние четвертичных аммониевых солей на защитные свойства эпоксиамидоаминных композиций / Р. А. Яковлева, Ю. М. Данченко, Ю. В. Попов, Ф. Ф. Гладкий // Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. : Химия, химическая технология и экология / Харьковский гос. политехнический ун-т. — Харків : ХГПУ, 2000. — Вып. 98. — С. 150-152. — Библиогр. в конце ст.  *
 15. Волокнисті фільтруючі матеріали в технології очистки жирів / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 70 (1043). — С. 158-162.  
 16. Вплив компонентного складу основи нейтралізуючого розчину на його характеристики / І. П. Петік, Ф. Ф. Гладкий, З. П. Федякіна, Л. М. Філенко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях.  Харків : НТУ «ХПІ». — 2011. — № 58. — С. 31-35.  *
 17. Геометрична ізомеризація ненасичених ацилгліцеринів / Є. О. Гончаров, Ф. Ф. Гладкий, О. А. Литвиненко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. ​— Харків ​​: НТУ «ХПІ», 2018. — № 40 (1316). — С. 73-76.  *
 18. Деякі аспекти дослідження реології низькожирних майонезів / Ф. Ф. Гладкий, П. О. Некрасов, Л. В. Гасюк, К. В. Марков // Тези доп. 19-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (MicroCAD–2011), 1-3 червня 2011 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — С. 276.  *
 19. Деякі аспекти технології функціональних жирових продуктів / О. О. Удовенко, К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Тези доп. 23-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (MicroCAD–2015), 20-22 травня 2015  р. / ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — Ч. 2. — С. 270.  * 
 20. Деякі аспекти щодо гідролізу хлорогенової кислоти, отриманої зі соняшникового шроту / Лабейко М. А., Литвиненко О. А., Любченко Н. М., Гладкий, Ф. Ф. // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2019. — № 2. — С. 32-37.  *
 21. Дослідження впливу підготовки ядра соняшнику до екстракції на якість харчового шроту / О. А. Литвиненко, А. А. Котлевська, М. Д. Конєв, Ф. Ф. Гладкий. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2009.
 22. Дослідження в’язкості жирових систем / Акимченко В. Е., Гладкий Ф. Ф., Гаврюшенко К. О. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. — 2019. — Ч. ІI. — С. 194.
 23. Дослідження кінетики ферментної переетерифікації / П. О. Некрасов, Ф. Ф. Гладкий, О. В. Османова //  Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко ; НТУ «ХПИ». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — Вып. 15. — С. 27-30. — Бібліогр.: с. 30 (3 назв.).  *
 24. Дослідження кінетики ферментативного гліцеролізу ацилгліцеринів / Ф. Ф. Гладкий, Л. В. Гасюк,  О. Ю. Богодіст-Тимофєєва, П. О. Некрасов, В. Ю. Логачов // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — № 12. — С. 3-6. 
 25. Дослідження реологічних властивостей високожирних майонезів на основі неповних ацилгліцеринів та структурованих ліпідів / Ф. Ф. Гладкий П. О. Некрасов, Ю. М. Плахотна, О. В. Подлісна // Тези доп. 20-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (MicroCAD–2012), 15-17 травня 2012 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — С. 285. 
 26. Дослідження розчинності натрієвих солей жирних кислот в основі нейтралізуючого розчину, що містить етанол і гліцерин / І. П. Петік, Ф. Ф. Гладкий, П. Ф. Петік, З. П. Федякіна, А. П. Бєлінська // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2012. — № 66 (972). — С. 138-141. 
 27. Дослідження складу ацилгліцеринів олії насіння соняшнику насиченого типу / Ф. Ф. Гладкий, К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, В. П. Коломацька // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2012. — № 63 (969). — С. 33-38. 
 28. Дослідження складу і властивостей білкових продуктів із насіння соняшнику насиченного типу / Ф. Ф. Гладкий, К. В. Куниця, О. А. Литвиненко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2012. — № 26. — С. 130-134. 
 29. Дослідження складу ацилгліцеринів олії насіння соняшнику насиченого типу / Ф. Ф. Гладкий, К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, В. П. Коломацька // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2012. — № 63 (969). — С. 33-38. 
 30. Дослідження технологічних та фізико-хімічних властивостей жирної коріандрової олії у процесі рафінації / Ф. Ф. Гладкий, В. С. Калина, М. В. Луценко // Харчова наука та технология. — 2015. — Т. 9. — № 1. 
 31. Дослідження хімічного складу жирної коріандрової олії, отриманої пресовим та екстракційним способами / Ф. Ф. Гладкий, М. В. Луценко, В. С. Калина // Обладнання та технології харчових виробництв. — 2014. — № 32. — С. 28-34.
 32. Дослідження ефективності ряду розчинників щодо можливості екстрагування хлорогенової кислоти зі соняшникового шроту / М. А. Лабейко, О. А. Литвиненко, Н. М. Любченко, Ф. Ф. Гладкий // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 15. — С. 56-60. 
 33. Екстраційний потенціал розчинів деяких кислот стосовно фенольних сполук / М. А. Лабейко, Ф. Ф. Гладкий // Інноваційні тенології : актуальні питання науки та практики. — 2017. — Вип. 1. — С. 80-88.
 34. Енергозберігаюча технологія одержання технічних ненасичених жирних кислот / Ф. Ф. Гладкий, О. П. Чумак, Л. В. Гасюк, П. А. Некрасов // Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. А. И. Грабченко ; ХГПУ. — Харків : ХГПУ, 2000. — Вып. 98. — 154 с. — С . 16-18. — Бібліогр. в кінці ст.  *
 35. Жири функціонального призначення нового покоління / О. О. Удовенко, К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Програма та матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 24-25 березня 2015 р. — Київ : НУХТ, 2015. — С. 135-136. 
 36. Закономірності фракціювання соняшникової олії пальмітинового типу при використанні допоміжних речовин / К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 6 (11). — С. 14-19.
 37. Зміни ліпідного складу пшениці та супутніх речовин при пророщуванні / Т. В. Арутюнян, Ф. Ф. Гладкий, Л. А. Данилова // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 55 (1028). — С. 104-112. 
 38. Інгредієнти стабілізуючої дії для харчових продуктів / Ф. Ф. Гладкий, Т. Р. Самойленко // Міжнар. наук. конф. MicroCAD : Секція №12 Удосконалення технології органічних речовин. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016.
 39. Інтенсивне охолодження соняшникової олії в технології виведення воскоподібних речовин / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 64 (1037). — С. 98-105. 
 40. Использование электромагнитного поля в процессе вымораживания подсолнечного масла / А. А. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий, Г. В. Садовничий, Т. Г. Шкаляр // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Инновационные исследования в научных работах студентов. — Харьков : НТУ «ХПИ». — 2014. — № 49 (1091). — С. 3-14. 
 41. Исследование стойкости майонезной эмульсии на основе ферментированного пшеничного солода / Т. В. Арутюнян, Л. А. Данилова, Ф. Ф. Гладкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 6 (11). — С. 27-30.
 42. Методические указания к лабораторным работам и НИРС по курсу «Технология производства синтетических моющих средств» : для студ. заоч. обуч. спец. 1006 Технология жиров / Ф. Ф. Гладкий, В. К. Тимченко, В. И. Бабенко ; ХПИ. — Харьков : ХПИ, 1985. — 12 с.  *
 43. Методические указания к лабораторным работам и НИРС по курсу «Технология переработки жиров» : для студ.V курса спец. 27.06. Контроль технологических процессов и методы анализа в производстве гидрированных жиров, мыла и глицерина / Ф. Ф. Гладкий, В. К. Тимченко, В. И. Бабенко ; ХПИ. — Харьков : ХПИ, 1989. — Ч. 2. — 22 с. : ил.  *
 44. Методические указания по выполнению расчетов технологического оборудования для переработки жиров в курсовом и дипломном проектировании с применением ЭВМ ЕС-1020, ЕС-1033 : для студ. заоч. обуч. спец. 1006 «Технология жиров» / Ф. Ф. Гладкий, М. Б. Куцына, В. А. Дементий ; ХПИ. — Харьков : ХПИ, 1987. — 28 с. : ил.  *
 45. Методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) бакалавра для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямком 6.0917 «Харчова технологія та інженерія» / Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т» ; уклад. Ф. Ф. Гладкий ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 50 с.: рис.  +
 46. Модифікація соняшникового білка / Ф. Гладкий, Л. Данилова, О. Литвиненко, В. Домарецький // Харчова і переробна промисловість. — 2009. — № 11/12. — С. 15-16.  *
 47. Модифікування тваринних жирів за допомогою ліполітичних препаратів / Ф. Ф. Гладкий, П. О. Некрасов, О. П. Чумак // Вестник национального технического университета «ХПИ»: сб. науч. тр. : темат. вып. : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко ; НТУ «ХПИ». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — Вып. 25. — С. 83-86. — Бібліогр.: с. 86 (9 назв.). — *
 48. Модифицирование животных жиров с помощью липолитических препаратов / Ф. Ф. Гладкий // Вестник Национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — Вып. 25. — С. 83-87(ХДНБК)
 49. Модифицированные жиры нового поколения / Гладкий Ф. Ф., Гасюк Л. В., Литвиненко Е. А., Куница Е. В. // Масложировой комплекс. — Днепропетровск : ИА «ЭкспертАгро». — 2017. — № 3 (58). — С. 42–44.
 50. Молекулярный баланс и моющая способность растворов мыл из синтетических жирных кислот / М. П. Беспятов, Ф. Ф. Гладкий // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / ХПИ : Химия и химическая технология органических веществ / ред. Л. Л. Нестеренко. — Харьков : ХГУ, 1966. — Вып. 1, № 6(54) . — С. 58-60. — Библиогр.: с. 60 (6 назв.).  *
 51. Нанобиотехнология. Основы молекулярной биотехнологии : учеб. пособие : по курсу «Молекулярная биотехнология клетки» : для студ. направления подготовки 051401 «Биотехнология», в т. ч. для иностранных студ. / А. Н. Огурцов ; рец.: Ю. Л. Волянский, Ф. Ф. Гладкий ; Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — 384 с.  
 52. Науково-практичні основи технології жирів та жирозамінників : навч. посіб. для студентів спец. 7.05170102 «Технологія жирів та жирозамінників» / О. П. Чумак, Ф. Ф. Гладкий ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Курсор : НТУ «ХПІ», 2015. — 187 с. : табл. — Бібліогр.: с. 184-185. — 100 прим. — +
 53. Научно-практические основы технологии жиров и жирозаменителей : учеб. пособие для студ. спец. 7.091705 «Технология жиров и жирозаменителей» / О. П. Чумак, Ф. Ф. Гладкий ; Национальный технический ун-т «Харьковский политехнический ин-т». — Харьков : Курсор, 2006. — 175 с.: табл. — Библиогр.: с.  72-173.  +
 54. Научно-практические основы технологии бродильных производств : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 6.051701 «Пищевые технологии и инженерия» по специальности 7(8).05170106 «Технологии продуктов брожения и виноделия» / Ф. Ф. Гладкий, Л. А. Данилова, П. А. Некрасов, И. Н. Демидов, Т. А. Березка ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 199 с. — Бібліогр.: с. 199. — 300 (1-й з-д 1-100) прим. — +
 55. Нова технологія видобування воскоподібних речовин з відходів рослинних олій / Ф. Ф. Гладкий, О. П. Чумак, Ю. Ю. Пархомов / Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. А. И. Грабченко ; ХГПУ. — Харків : ХГПУ, 2000. — Вып. 98. — С. 19-23. — Бібліогр. в кінці ст.  *
 56. Гладкий Ф. Ф. Нова ферментна технологія гідратації олій. Критерії вибору ферментних препаратів / Ф. Ф. Гладкий, С. В. Волошенко // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей : наук. вид. : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 22-23 березня 2012 р. — Київ : НУХТ, 2012. С. 82.
 57. Новые поверхностно-активные вещества для моющих средств / Ф. Ф. Гладкий, А. С. Арутюнян, Т. В. Арутюнян // Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко ; ХГПУ. — Харків : ХГПУ, 1999. — Вып. 39. — С. 3-6. — Библиогр. в конце ст.  *
 58. Нові перспективи в технології видалення воскоподібних речовин із соняшникової олії / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий, О. А. Литвиненко, Г. В. Садовничий, І. В. Левчук,  В. А. Кіщенко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — № 7 (1116). — С. 29-35. 
 59. Нові шляхи отримання харчових жирів, що містять ацильні групи амінокислот / М. С. Юр'єва, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Матеріали 81-ї Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23-24 квітня 2015 р. — Київ : НУХТ, 2015. — Ч. 1. — С. 359. 
 60. Новітні поверхнево-активні речовини, що містять ацильні групи амінокислот / М. С. Юр'єва, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Програма та матеріали. 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 24-25 березня 2015 р. — Київ : НУХТ, 2015. — С. 133-135. 
 61. Новий ефективний компонент косметичних продуктів / К. О. Гаврюшенко В. А. Федоров, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 26-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — С. 215. 
 62. Новий тип жирів спеціального призначення у складі хлібобулочних виробів / О. А. Литвиненко, К. В. Куниця, О. О. Удовенко, Ф. Ф. Гладкий // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 25-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2017, [17-19 травня 2017 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — С. 313. 
 63. Новий функціональний продукт харчування на основі соняшникової олії / Ф. Ф. Гладкий, О. В. Решетнік, О. В. Шандула // Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып.: Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко ; НТУ «ХПИ». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — Вып. 26. — С. 19-22. — Бібліогр.: с. 22 (10 назв.).  *
 64. Новий експрес-метод визначення вмісту твердої фази в жирі / П. О. Некрасов, Ф. Ф. Гладкий, Л. В. Гасюк // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2006. — № 1. — С. 94-96. 
 65. Одержання етилових ефірів насичених та ненасичених карбонових кислот за допомогою ферментних препаратів / О. П. Чумак, Ф. Ф. Гладкий, О. В. Усіченко, К. В. Марков // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. — № 24. — С. 156-159. 
 66. Отримання ацилгліцеринів амінокислот шляхом ацидолізу / К. О. Гаврюшенко, Ф. Ф. Гладкий // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2016) : наук. вид. : тези доп. 24-ї міжнар. наук.-практ. конф., [18-20 травня 2016 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — С. 251. 
 67. Отримання ацилгліцеринів амінокислот шляхом переетерифікації / К. О. Гаврюшенко, Ф. Ф. Гладкий // ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 3 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — С. 211. 
 68. Пальмітин соняшниковий–жирова сировина для виробництва хлібобулочної продукції / К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Наукові праці ОНАХТ. — 2014. — Т. 1, № 46.
 69. Перетворення жирів за допомогою ліпаз / Ф. Ф. Гладкий, О. Ю. Богодіст-Тимофєєва, М. Ю. Меркушова // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — № 13. — С. 107-112. 
 70. Перетворення триацилгліцеринів в неповні ацилгліцерини за допомогою ферментів / Ф. Ф. Гладкий, О. П. Чумак, Л. В. Гасюк,  О. В. Шандула, К. В. Марков,  О. В. Решетнік // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып.: Химия, химическая технология и экология. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — № 11. — С. 125-129. 
 71. Підвищення ефективності фільтрації суспензії воскоподібних речовин у соняшниковій олії / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. — 2013. — № 2. — С. 139-144.
 72. Повышение растворимости солей твердых растительных масел в/ этанолсодержащем нейтрализующем растворе / И. П. Петик, Ф. Ф. Гладкий // MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘SWorld 19-30 March 2013 Доклад. Технические науки Технологии продовольственных товаров. — 2013. — С. 57-61.
 73. Получение алканоламидов жирных кисл от с использованием биокатализаторов / О. В. Османова, Е. В. Зенкина, Ф. Ф. Гладкий // Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко ; НТУ «ХПИ». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — Вып. 26. — С. 115-120. — Библиогр.: с. 120 (15 назв.).  *
 74. Про здатність природних антиоксидантів впливати на окиснення харчових рослинних олій / М. А. Лабейко, О. А. Литвиненко, Н. М. Любченко, Ф. Ф. Гладкий // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2019. — № 1. — С. 78-85. 
 75. Про механізм реакції окиснення ІЗО-Альфа-кислот хмелю киснем повітря / Ф. Ф. Гладкий Л. А. Данилова, Т. О. Березка, О. М. Півень, В. А. Домарецький // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2011. — № 24. — С. 6-11. 
 76. Программа и контрольные задания по курсу «Технология переработки жиров» : для студ. заочн. обучения спец. 27.06 «Технология жиров» / В. К. Тимченко, Ф. Ф. Гладкий ; ХПИ. — Харьков : ХПИ, 1990. — 22 с.  *
 77. Процес вилучення восків із соняшникової олії в присутності ініціаторів кристалізації / А. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 6 (11). — С. 35-37.
 78. Раціональні умови видалення воскоподібних речовин із соняшникової олії / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2014. — № 7 (1050). — С. 130-136. 
 79. Куниця К. В. Раціональні умови фракційної кристалізації соняшникової олії пальмітинового типу із розчину / К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Eastern-European journal of enterprise technologies. — 2014. — Т. 1, № 6 (67). — С. 8-12.
 80. Разработка технологии пищевого шрота из безлузгового ядра семян подсолнечника / А. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Масложировой комплекс. — 2010. — № 4. — С. 36-37. — Библиогр.: с. 37 (2 назв.).  *
 81. Рідке мило на основі соапстоків після нейтралізації олій та жирів в нейтралізуючому розчині, що містить етанол / І. П. Петік, П. Ф. Петік, З. П. Федякіна, А. П. Бєлінська, Ф. Ф. Гладкий // Програма та матеріали 2-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей», 20-21 березня 2013 р. — Київ : НУХТ, 2013. — С. 127. 
 82. Розробка кулінарних жирів підвищеної окисної стабільності / Удовенко О. О., Куниця К. В., Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 26 (1302), Т. 2. — С. 100-108.
 83. Розробка методики застосування ферментів для гідроліза жирів / Ф. Ф. Гладкий, О. М. Ганілова, О. П. Чумак, Л. В. Гасюк, С. С. Жилина, Ю. Ю. Пархомов // Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. : Химия, химические технологии и экология / Харьковский гос. политехнический ун-т. — Харьков : ХГПУ, 1999. — Вып. 33. — С. 40-45. — Бібліогр. в кінці ст.  *
 84. Розробка способів нейтралізації вільних жирних кислот жирної коріандрової олії / В. С. Калина, Ф. Ф. Гладкий, М. В. Луценко, О. А. Литвиненко, К. В. Куниця // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Eastern-European journal of enterprise technologies. — 2015. — № 5/6 (77). — С. 10-15.
 85. Сенсорний аналіз харчових продуктів : навч. підручник / Ф. Ф. Гладкий В. К. Тимченко, П. О. Некрасов, З. П. Федякіна, К. В. Куниця, С. М. Мольченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Технологічний центр, 2018. — 131 с. — + 
 86. Синтез симметричных моноацилглицеринов / А. С. Абдулкарим, С. Н. Мольченко, Ф. Ф. Гладкий // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. — Харьков : НТУ «ХПИ». — 2012. — № 34. — С. 120-123. 
 87. Склад основи нейтралізуючого розчину як фактор ефективності рафінації олій та жирів / І. П. Петік, Ф. Ф. Гладкий, З. П. Федякіна, А. П. Бєлінська // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м′ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали Міжнародної наук.-техн. конф., 22-23 березня, 2012 р. / оргкомітет: А. І. Українець (голова). — Київ : НУХТ. — 2012. — C. 108.
 88. Современные методы оценки показателей качества продуктов фракционирования подсолнечного масла насыщенного типа / Куница Е. В., Литвиненко Е. А., Гладкий Ф. Ф., Левчук И. В., Кищенко В. А. // Масложировой комплекс. — Днепропетровск : ИА «ЭкспертАгро». — 2016. — № 1 (52). — С. 36–39.
 89. Створення вдосконаленої технології видалення воскоподібних речовин із соняшникової олії / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий, О. А. Литвиненко, Г. В. Садовничий, Т. Г. Шкаляр // Програма та матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 24-25 березня 2015 р. — Київ : НУХТ, 2015. — С. 132-133. 
 90. Структура ацилгліцеринів олії нових ліній насіння соняшнику насиченого типу / К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — Т. 2, № 6. — С. 7-10.
 91. Теоретичні основи харчових технологій : навч. посіб. за напрямом «Харчова технологія та інженерія» / Л. Л. Товажнянський, В. А. Домарецький, А. М. Куц, Ф. Ф. Гладкий, Л. А. Данилова, за ред. д-ра техн. наук., проф. Товажнянського Л. Л. ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 719 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 712-714. — 300 прим.  +
 92. Технологія модифікованих жирів : навч. посіб. для студ. спец. 7.05170102 «Технологія жирів і жирозамінників» / Ф. Ф. Гладкий, В. К. Тимченко ; І. М. Демидов ; П. О. Некрасов ; О. М. Півень ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 199 с. + 5 арк. рис. — Бібліогр.: с. 197-199. — 500, 1-й з-д 1-50 прим.  +
 93. Технологія модифікованих жирів : навч. посіб. для судентів ВНЗ / Ф. Ф. Гладкий, В. К. Тимченко, І. М. Демидов, П. О. Некрасов, О. М. Півень, З. П. Федякіна ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 2-ге вид., переробл. — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 202 с. : рис., табл. + 5 арк. дод. — Бібліогр.: с. 199-202. — 500 (1-й з-д 1-200) прим.  +
 94. Удосконалення методики кількісного визначення хлорогенової кислоти у шроті з насіння соняшнику / М. А. Лабейко, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий, З. П. Федякіна // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 10 (1335). — С. 88-92. 
 95. Удосконалення технології переробки насіння соняшнику на олієдобуваючому підприємстві / Ф. Ф. Гладкий, М. В. Тарадайченко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2012. — № 17. — С. 103-106. 
 96. Фильтрация в технологии вымораживания растительных масел / А. О. Нетреба, Ф. Ф. Гладкий, Г. В. Садовничий, Т. Г. Шкаляр // Масложировой комплекс. — Днепропетровск: ИА «Эксперт Агро», 2014. — № 3 (46). — С. 22 – 24.
 97. Ферментативный алкоголиз жиров / К. В. Марков, Ф. Ф. Гладкий, О. П. Чумак // Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко ; НТУ «ХПИ». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — Вып. 26. — С. 79-82. — Библиогр.: с. 82 (5 назв.).  *
 98. Ферментна переетерифікація жирів / П. Некрасов, Ф. Гладкий // Харчова і переробна промисловість. — 2004. — № 1. — С. 24-25.  *
 99. Ферментна переробка тваринних жирів / П. О. Некрасов, Ф. Ф. Гладкий, О. П. Чумак,  Н. В. Решетняк // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2005. — № 3. — С. 95-99. 
 100. Ферментна технологія синтезу харчових поверхнево-активних речовин / О. В. Османова, М. М. Виноградний, Ф. Ф. Гладкий // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. — № 43. — С. 24-29. 
 101. Фотохімічна ізомеризація олефінів / Є. О. Гончаров, Ф. Ф. Гладкий, А. С. Абу Шейба, В. В. Скляр // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 21. — С. 57-61. 
 102. Функціональні властивості фосфоліпідів / О. Ю. Богодіст-Тимофєєва, Д. В. Матюхов, Ф. Ф. Гладкий // Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып.: Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко ; НТУ «ХПИ». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. — Вып. 25. — С. 47-50. — Бібліогр.: с. 50 (9 назв.).  *
 103. Хімія жирів : підручник для студ. спец. 7.091705 «Технологія жирів і жирозамінників» / Б. Н. Тютюнников, З. І. Бухштаб, Ф. Ф. Гладкий, І. М. Демидов, А. П. Мельник ; ред. Ф. Ф. Гладкий ; Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 451 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 432.  +
 104. Харчові жири, збагачені амінокислотами / М. С. Юр'єва, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2014) : наук. вид. : тези доп. 22-ї міжнар. наук.-практ. конф., [21-23 травня 2014 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С.349.
 105. Экономические аспекты производства подсолнечного пальмитина из подсолнечного масла насыщенного типа / Е. В. Куница, А. И. Сокол, Е. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий, В. С. Каретникова // Современный научный вестник. — Белгород : «Руснаучкнига», 2014. — № 50 (246). — С. 47-56.
 106. Электрофизические и электромагнитные характеристики восков и воскоподобных веществ / Анна Алексеевна Нетреба, Федор Федорович Гладкий, Георгий Владимирович Садовничий, Татьяна Георгиевна Шкаляр, Елена Анатолиевна Литвиненко // Журнал научных и прикладных исследований». — 2014. — № 6. — С. 43-45.
 107. Этиловые эфиры насыщенных жирных кислот как функциональные ингредиенты продуктов питания / Гладкий Ф. Ф., Литвиненко Е. А. // Наука, питание и здоровье: материалы конгресса (Минск, 8-9 июня 2017 г.) / Нац. Акад. Наук Беларуси, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» ; редкол.: З. В. Ловкис [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2017. — С. 248-253.
 108. Эффективная технология ферментной гидратации растительных масел / С. В. Волошенко, Ф. Ф. Гладкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2012. — Т. 4, № 6. — С. 4-6.

Список диссертаций Ф. Ф. Гладкого

 1. Исследование свойств и технологии производства мыл из синтетических жирных кислот [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук / Ф. Ф. Гладкий ; рук. работы М. П. Беспятов ; ХПИ. — Харьков, 1966. — 169 с.  *

Список научного руководителя Ф. Ф. Гладкого

 1. Арутюнян, Тетяна Володимирівна (кандидат технічних наук). Технологія маргарину та майонезу з використанням пророщених злаків [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Т. В. Арутюнян ; наук. кер. Ф. Ф. Гладкий ; НТУ «ХПІ». — Харків, 2014. — 234 с. : граф., табл. — Бібліогр.: с. 123-139 (173 назв.).  *
 2. Богодіст-Тимофєєва, Олена Юріївна. Удосконалення технології гідратації соняшникової олії з використанням фосфоліпаз [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук: 05. 18. 06 / О. Ю. Богодіст-Тимофєєва ; наук. кер. Ф. Ф. Гладкий ; НТУ «ХПІ». — Харків : НТУ «ХПІ», 2005. — 135 с. : табл. — Бібліогр.: с. 115-132 (174 назв.).  *
 3. Куниця, Катерина Вікторівна. Технологія модифікованих жирів на основі соняшникової олії насиченого типу [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / К. В. Куниця ; наук. кер. Ф. Ф. Гладкий ; НТУ «ХПІ». — Харків, 2014. — 187 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 123-148 (237 назв.).  *
 4. Матюхов, Дмитро Володимирович (вчений). Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим зрошуванням етиловим спиртом [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Д. В. Матюхов ; наук. кер. Ф. Ф. Гладкий ; НТУ «ХПІ». — Харків, 2014. — 148 с.  *
 5. Литвиненко, Олена Анатоліївна. Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / О. А. Литвиненко Гладкий, рук. работы. Федір Федорович ; НТУ «ХПІ». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 194 с. — Библиогр.: с. 167-194 (228 назв).  *
 6. Некрасов, Павло Олександрович (доктор технічних наук ; 14.03.1979). Науково-практичні основи технології жирів функціонального призначення [Рукопис] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.06 / П. О. Некрасов ; наук. конс. Ф. Ф. Гладкий ; Гладкий, Федір Федорович (доктор технічних наук) наук. кер ; НТУ «ХПІ». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 387 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 330-387 (520 назв.).  *
 7. Некрасов, Павло Олександрович (доктор технічних наук ; 14.03.1979). Ферментна технологія модифікування жирів [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06 / П. О. Некрасов ; НТУ «ХПІ». — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 124 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 107-117 (100 назв.).  *
 8. Нетреба, Анна Олексіївна. Підвищення ефективності технологічних стадій кристалізації та фільтрування при виморожуванні соняшникової олії [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / А. О. Нетреба ; наук. кер. Ф. Ф. Гладкий ; НТУ «ХПІ». — Харків, 2015. — 198 с.: іл. — Бібліогр.: с. 136-163 (234 назв.).  ​*

Список научных трудов на иностранном языке Ф. Ф. Гладкого

 1. Analysis of the influence of technological parameters of the chlorogenic acid extraction process from sunflower meal on the degree of its extraction / Marina Labeiko, Fedir Gladkiy, Sergiy Bochkarev, Viktoria Mazaeva, Olena Litvinenko, Tetiana Ovsiannikova, Svitlana Zhyrnova, Natalia Sytnik // Technology audit and production reserves. — 2020. — Т. 1, № 3 (51). — С. 38-43.
 2. TECHNOLOGY OF SPECIALTY FATS BASED ON PALM STEARIN / E. Kunitsa, O. Udovenko, E. Litvinenko, F. Gladkiy, I. Levchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — № 3/11 ( 81 ). — С. 27-33.
        ___________________________________________________________________
        * — наличие издания в фонде научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ»
       + — наличие издания в фонде Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского