Список научных трудов И. М. Фыка

 1. Аспекти інноваційних технологій видобування високов’язких нафт на прикладі нафтових покладів Яблунівського родовища / І. М. Фик, Б. Б. Синюк, А. Й. Куль // Тези допов. Міжн. наук.-техн.конф. «Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу». — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012.
 2. Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : монографія / О. О. Орлов, І. М. Фик, В. С. Бондарчук, А. П. Мазур ; дар. І. М. Фик ; ред. О. О. Орлов. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. — 540 с. : табл., рис. —*
 3. Визначення допустимих режимів транспортування газу у газопроводі відгалудженні для попередження гідратоутворень / І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — Київ : УНГА, 2000. — № 2.
 4. Від Полтви до Арктики / І. В. Височанський, В. Г. Суярко, І. М. Фик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Геологія. Географія. Екологія : зб. наук. пр. / редкол.: К. А. Нємець [та ін.] . – Харків : ХНУ, 2016. – Вип. 44. – С. 184-186. —*
 5. Влияние параметров пористой среды на остаточную газонасыщенность / И. М. Фык // Газовая промышленнось. — 1981. — № 1. — С. 18–19.
 6. Вплив впровадження нової техніки та технології на ефективність газової промисловості / І. М. Фик, І. В. Мудрий, Ю. О. Ільїнський, В. Л. Скоробогатько // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — Вип. 27 [2]. — С. 169–174. — +
 7. Выделение объектов разработки Карачаганакского НГКМ / В. И. Резуненко, Ю. С. Старостин, И. М. Фык // Газовая промышленность. — 1993. — № 12. — С. 24–25.
 8. Газ щільних газонасичених порід як складова газовидобутку на пізніх стадіях розробки масивно-пластових покладів Дніпровсько-Донецької западини / В. О. Терещенко [та ін.] // Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів : матеріали наук.-практ. конф., 3-4 червня 2015 р. / редкол.: С. А. Вижва [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : КНУ, 2015. – 2 с.
 9. Геологическая природа дилатансогенных структур ДДВ / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, А. В. Пивоваров, И. М. Фык // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — № 986 : Геологія. Географія. Екологія, вип. 35. — С. 72–76. —+
 10. Геологическое обеспечение УкрНИИгазом развития газовой промышленности Украины / И. М. Фык, А. Н. Истомин, В. О. Соловьев // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — Вип. 27 [1]. — С. 38–46. —+
 11. Геология и нефтегазоносность Туркменистана / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, А. Н. Самойлов, И. М. Фык ; дар. В. О. Соловьев ; НТУ «ХПИ». — Харьков : УкрНИИгаз, 2012. — 135 с. —*
 12. Геология и нефтегазоносность Украины : учеб. и справ. пособие / дар. В. О. Соловьев ; сост.: В. О. Соловьев, И. И. Борисовец, А. Н. Васильев, С. Д. Павлов, В. Г. Суярко, В. А. Терещенко, И. М. Фык, В. Г. Щербина ; УкрНИИГАЗ, ХНУ им. В. Н. Каразина. — Харьков : Курсор, 2007. — 294 с. : ил. —*
 13. Геология и нефтегазоносность Украины: проблемы, задачи, новые решения / В. М. Бенько, И. М. Фык, В. О. Соловьев // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2008. — № 804 : Геологія. Географія. Екологія. — С. 11–15.
 14. Геология нефти и газа : конспект лекций и метод. указ. по освоению курса / В. О. Соловьев, И. М. Фык, А. В. Яковлев ; дар. И. М. Фык ; НТУ «ХПИ». — Харьков : Курсор, 2010. — 80 с. —*
 15. Геология нефти и газа : учеб. пособие / В. О. Соловьев, В. А. Терещенко, И. М Фык, А. О. Яковлев ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Харьков. нац. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — 148 с. —* 
 16. Геолого-технологічні, економічні та екологічні аспекти використання технології гідророзриву пласта для розробки родовищ сланцевого газу / В. С. Білецький, І. М. Фик // Геотехнології = Geotechnologies. — 2019. — Число 2. — С. 28–35. —* 
 17. Геолого-фізичні передумови і технології регулювання сайклінґ-процесу / І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 1997. — № 2. — С. 23–24. — +
 18. Геотехнологические аспекты формирования системы подземных газохранилищ Украины / В. Е. Карачинский, Б. П. Савкив, А. Н. Федутенко, И. М. Фык // 50 лет ВНИИгаза – 40 лет ПХГ : сб. ст. — Москва : ВНИИгаз, 1998. — С. 54–70.
 19. «Гірнича енциклопедія» – вагомий внесок у гірничу науку / І. М. Фик // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. — Харків : ХНУ, 2014. — № 1098, вип. 40 : Геологія – географія – екологія. — С. 149. —*
 20. Деякі аспекти проблеми освоєння і раціональної розробки газових родовищ / О. М. Іщенко, І. М. Фик, В. М. Войціцький, І. М. Матвєєв // Нафтова і газова промисловість. — 1994. — № 4. — С. 23–24. — *
 21. До питання вибору базових стратегій технічного переозброєння газотранспортних підприємств з енергетичної точки зору / І. М. Фик, М. І. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 2008. — № 6. — С. 47–50. —*
 22. До питання обрання базових стратегій технічного переоснащення газотранспортних підприємств, спрямованих на енергозаощаджування / І. М. Фик, М. І. Фик // Нафтогазова енергетика. — 2008. — № 3 (8). — С. 34–39. —* 
 23. До питання переоснащення телекомунікаційних мереж газотранспортної компанії / І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — Київ : УНГА, 2000. — № 2.
 24. Дослідження можливості впровадження нових технологій розробки газоконденсатних родовищ з нафтовими оторочками / І. М. Фик, В. Є. Співак // Нафтова і газова промисловість. — 1994. — № 4. — С. 28–30. — *
 25. Дослідження можливості впровадження нових технологій розробки газоконденсатних родовищ з нафтовими оторочками / І. М. Фик, В. Є. Співак // Нафтова і газова промисловість. — 1996. — № 6. — С. 28–30.
 26. Дослідження та аналіз гідравлічного стану промислових та між промислових газопроводів родовищ, газ яких транспортуватиметься на Хрестищенську ДКС при зниженні робочих тисків на вході / І. М. Фик, Р. Шимановський, М. І. Братах, В. Г. Топоров, І. М. Рузіна, З. В. Шейна, А. Соболєва, Д. О. Альошин : науково-дослідна робота. — Харків : УкрНДІгаз, 2013.
 27. Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу / Є. І. Крижанівський, М. І. Гончарук, В. Я. Грудз, А. В. Козлов, Р. М. Кондрат, М. А. Мислюк, Ю. Т. Разумний, І. Й. Рибчич, І. М. Фик ; Івано-Франківський Нац. техн. ун-т нафти і газу, НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», Нац. гірничий ун-т. — Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. — 282 с. —+
 28. Задачи промыслово-геофизических исследований по контролю за разработкой глубокозалегающих НГКМ с применением сайклинг-процесса / В. С. Григорьев, И. М. Фык // Экспресс–информация ВНИИЭгазпрома. — Москва, 1981. — Вып. 19 : Геология, бурение и разработка газовых месторождений. — С. 8–11.
 29. Закономерности распределения остаточного газа в обводненной части разрабатываемого газоносного пласта / А. Н. Снарский, И. М. Фык, В. И. Кириняченко // Нефтяная и газовая промышленность. — 1981. — № 3. — С. 25–27.
 30. Залишкові запаси та стабілізація видобутку газу родовищ України в умовах діяльності ТОВ «Карпатигаз» / І. М. Фик, Б. Б. Синюк, М. І. Фик // Матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», 5-8 жовтня 2015 р., м. Трускавець. — Київ : ДКЗ, 2015. — С. 157–159. —* 
 31. Застосування геофізичних досліджень свердловин при розробці газових родовищ України / І. М. Фик, Ю. С. Старостин // Natural Gas Industry В. — Chengdu (China), 1992. — Vol. XII. — No. 5. — P. 21–24.
 32. Исследование процесса поддержания пластового давления путем межпластового перепуска газа / Е. С. Бикман, А. И. Гутников, И. М. Фык // Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием давления : сб. науч. тр. — Москва : ВНИИгаз, 1988. — С. 113–118.
 33. История изучения нетрадиционных источников углеводородов / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, И. М. Фык, Е. П. Варавина // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 2013. — Вип. XLI. — С. 247–251.
 34. История развития научных направлений геологии : учеб.-справ. пособие / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, И. М. Фык, Д. Ф. Донской, Е. П. Варавина, И. А. Москаленко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : [б. и.], 2014. — 152 с. —* 
 35. История развития общей экологии и экологической геологии / В. О. Соловьев, Е. П. Варавина, В. Н. Прибылова, И. М. Фык // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. — Харків : ХНУ, 2014. — № 1104, вип. 10 : Екологія. — С. 27–38. —* 
 36. К вопросу автоматизации измерений влажности транспортируемой газообразной смеси / І. М. Фик // Питання розвитку газової промисловості України. — Харків : УкрНДІгаз, 2001. — Вип. XXIX. — Том II.
 37. К вопросу дефицита влаги в добываемом газе Шебелинского месторождения / І. М. Фик, В. И. Алексюк // Нефтяная и газовая промышленность — Киев, 1977. — № 2.
 38. К вопросу обводнения Шебелинского месторождения / И. М. Фык, В. С. Григорьев, Д. Р. Сороченко // Реферативная информация ВНИИЭгазпрома. — Москва, 1989. — Вып. 4 : Геология и разведка газовых, газоконденсатных и морских нефтяных месторождений. — С. 12–15.
 39. К вопросу охвата вытеснением при сайклинг-процессе / И. М. Фык // Нефтяная и газовая промышленность. — 1991. — № 3. — С. 33–34.
 40. Комплексна технологічна та техніко-економічна оцінка розробки групи газових родовищ (Одеського, Безименного) з підтриманням пластового тиску на Шторомовому газоконденсатному родовищі в акваторії Чорного моря / І. М. Фик, І. І. Борисовець, В. Г. Щербина та ін. — 2004.
 41. Комплексне проектування розробки групи газових родовищ в акваторії Чорного моря (на прикладі Одеського і Безіменного ГР) / І. І. Борисовець, Ю. Й. Ільницький, А. В. Козлов, А. В. Маланчук, П. М. Мельничук, І. М. Фик, В. Г. Щербина // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2008. — № 2 (27). — С. 5–10. —* 
 42. Комплексне рішення контролю роботи газових свердловин та керування режимами відбору газу – інноваційний шлях підвищення ефективності розробки родовищ та зниження виробничих витрат / Ю. Л. Фесенко, І. М. Фик, О. М. Шендрик // Нафтогазова енергетика. — 2008. — № 4 (9). — С. 43–47. —* 
 43. Коррективы к уточненному проекту разработки Шебелинского месторождения / В. С. Григорьев, И. М. Фык, А. И. Каратанов и др. // Отчет. Фонды Укрниигаза. — Харьков, 1974.
 44. Краткий словарь по геологии нефти и газа, нефтегазопромысловому делу : справ. пособие / В. О. Соловьев, И. М. Фык, С. В. Кривуля, Е. П. Варавина, В. Н. Козий ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Харьков. Нац. ун-т им. В. Н. Каразина, УкрНИИГаз. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 172 с. —* 
 45. Материковые рифты и нефтегазоносность / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, И. М. Фык ; дар. В. О. Соловьев ; НТУ «ХПИ». — Харьков : Курсор, 2011. — 43 с. —*
 46. Материковый рифтогенез и нефтегазоносность / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, И. М. Фык // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — № 924, вип. 33 : Геологія. Географія. Екологія. — С. 78–83. — +
 47. Метод полупроницаемой мембраны в режиме "дренирование–пропитка" при исследовании нефтегазовых коллекторов / С. Ф. Поверенный [и др.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2. – С. 80-85.
 48. Наукові основи підвищення ефективності розробки газоконденсатних родовищ України / І. М. Фик, І. Й. Рибчич // Наука та інновації. — 2005. — Т. 1, № 5. — С. 40–49. —* 
 49. Нетрадиционные источники углеводородов: проблемы их освоения : учеб. пособие / В. О. Соловьев, И. М. Фык, Е. П. Варавина ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 92 с. —* 
 50. Нетрадиционные источники углеводородов: успехи и проблемы их освоения / И. М. Фык, В. О. Соловьев, М. И. Фык : монографія. — Lambert Academyc Publishin, 2014. — 76 с.
 51. Нове обладнання для створення бази на гирлі фонтануючої свердловини / І. М. Фик, Д. В. Римчук, Т. О. Школьнікова, С. В. Цибулько // Геотехнології = Geotechnologies. — 2019. — Число 2. — С. 36–42. —* 
 52. Нові високоефективні піноутворювачі для газонафтовидобувних свердловин / І. М. Фик, Ю. Л. Фесенко, О. В. Щербина // Нафтова і газова промисловість. — 2010. — № 3. — С. 23–26. —*
 53. Нові модифікації сайклінґ-процесу / І. М. Фик // Нафта і газ України : зб. наук. пр. за матеріалами 5 Міжнар. конф. української нафтогаз. академії «Нафта–Газ України–98», Полтава, 15–17 вер. — Полтава, 1998. — Т. 2. — С. 83–84. —+
 54. Нові технології УкрНДІгазу по збільшенню конденсатовилучення газоконденсатних родовищ / І. М. Фик // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 2004. — Вип. 32. — С. 183–189. —+
 55. О повышении конденсатоотдачи истощенных залежей / И. М. Фык, Е. С. Бикман // Нефтяная и газовая промышленность. — 1984. — № 3. — С. 31–32.
 56. Облаштування газових та нафтових фонтанних свердловин при експлуатації / І. М. Фик, Д. В. Римчук / дар. І. М. Фик. — Харків : Ексклюзив, 2014. — Ч. 1 : Колонні обв’язки : підручник : для студ. ВНЗ проф. спрямування «Буріння нафтових і газових свердловин», «Видобування нафти і газу», «Обладнання нафтових і газових промислів». — 299 с. : табл., рис. —*
 57. Облаштування газових та нафтових фонтанних свердловин при експлуатації / I. М. Фик, Д. В. Римчук, Б. Б. Синюк. — Харків : Ексклюзив, 2015. — Ч. 2 : Фонтанні арматури : підручник : для студ. ВНЗ проф. спрямування «Буріння нафтових і газових свердловин», «Видобування нафти і газу», «Обладнання нафтових і газових промислів». — 406 с. : рис., табл. —*
 58. Оптимізація систем розробки газових і газоконденсатних родовищ України в умовах дефіциту газу власного видобування / І. М. Фик, В. В. Дячук, К. С. Курочкін // Нафтова і газова промисловість. — 2005. — № 2. — С. 27–30. — *
 59. Освоение протоков нефти из подгазовых водоплавающих нефтяных оторочек небольшой мощности / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Е. С. Бикман // Вскрытие продуктивных горизонтов и освоение нефтегазовых скважин. — Ивано-Франковск, 1982. — С. 207–208.
 60. Основні напрями науково–технічного прогресу газової промисловості в сучасних умовах / І. М. Фик, І. В. Мудрий, Ю. О. Ільїнський, Г. О. Жукова, Б. І. Педько, В. С. Бучковський // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — Вип. 27 [1]. — С. 17–23. — +
 61. Особенности заканчивания бурения скважин и вскрытия пластов нефтяной оторочки небольшой толщины / В. С. Григорьев, И. М. Фык // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — Вип. 27 [1]. — С. 190–194. —+
 62. Особливості визначення дебітів свердловин газових та газоконденсатних родовищ пізньої стадії розробки / Ю. Л. Фесенко, І. М. Фик, С. В. Кривуля, О. М. Шендрик, В. І. Коцаба // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. праць. — Харків, 2011. — Вип. ХХХІX. — С. 172–177. — +
 63. Оцінка техніко-економічних показників розробки нафтогазового родовища в інноваційному процесі / М. І. Фик, В. С. Білецький, Мохаммед Аббуд, Моххамед Аль-Султан, О. П. Варавіна, Є. Шапченко, О. О. Яцкевич, І. М. Фик // Схід. — 2018. — № 2 (154). — С. 64–70. —* 
 64. Перспективи довгострокової розробки Шебелинського газоконденсатного родовища в умовах відновлення запасів / І. М. Фик, М. І. Фик // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ, 2019. — Вип. 50 : Геологія. Географія. Екологія. — С. 63–76.
 65. Перспективи нарощування видобутку вуглеводнів у ДК «Укргазвидобування» / Б. Б. Синюк, В. В. Дячук, І. М. Фик, А. В. Лизанець // Нафтова і газова промисловість. — 2004. — № 6. — С. 35–37. — *
 66. Перспективи нарощування видобутку газу в Україні / І. М. Фик // Нафта і газ України : зб. наук. пр. за матеріалами 5 Міжнар. конф. української нафтогаз. академії «Нафта-Газ України-98», м. Полтава, 15-17 вересня. — Полтава, 1998. — Т. 1. — С. 122–123. —+
 67. Перспективи підвищення вуглеводневого вилучення на нафтових та газових родовищах україни (Яблунівське НГКР, Шебелинське ГКР) / І. М. Фик, Р. Шимановський, М. І. Братах, В. Г. Топоров, І. М. Рузіна, З. В. Шейна, А. Соболєва, Д. О. Альошин : науково-дослідна робота. — Харків: НТУ «ХПІ», 2012. — 148 с.
 68. Перспективи підвищення ефективності сайклінг–процесу на Тимофіївському нафтогазоконденсатному родовищі / І. М. Фик, В. Є. Співак, В. М. Касьян // Нафтова і газова промисловість. — 2002. — № 5. — С. 24–26. — *
 69. Перспективы применения мероприятия адаптационной оптимизации энергобаланса газотранспортной сети / І. М. Фик // Тези допов. Матеріали ХІV Міжн. конф. «Ресурсоенергозбереження у ринкових відносинах». — Ялта, 2007.
 70. Перспективы применения сайклинг-процесса на Тимофеевском многопластовом нефтегазоконденсатном месторождении / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Е. С. Бикман // Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления : сб. науч. тр. — Москва : ВНИИгаз, 1988. — С. 109–113.
 71. Перспективы разработки газоконденсатных залежей Котелевского и Тимофеевского месторождений в режиме сайклинг – подземное хранилище газа / В. С. Григорьев, И. М. Фык, В. И. Артёмов, А. И. Куль // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків : УкрНДІгаз, 1998. — Вип. 25. — С. 121–128.
 72. Петрофизика нефтегазовых коллекторов и флюидоупоров : учеб. для студентов ВУЗов / И. М. Фык, С. И. Горелик, Я. А. Раевский ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. — Харьков : Фолио, 2015. — 223 с. — Библиогр. : с. 119–120. —+
 73. Петрофізика нафтогазових колекторів та флюїдоупорів : лаб. практикум : навч. посіб. / І. М. Фик, С. І. Горелик, Я. О. Раєвський ; за ред. І. М. Фика ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : Фоліо, 2015. — 93 с. — Бібліогр. наприкінці робіт.
 74. Підвищення видобутку газу оптимізацією термобаричних умов експлуатації свердловини / І. М. Фик, О. М. Шендрик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2006. — № 4 (21). — С. 66–71. —* 
 75. Підвищення газоконденсатовіддачі пластів шляхом впровадження сайклінґ–процесу при високих тисках і температурах на Тимофіївському і Котелевському родовищах / І. М. Фик, В. С. Григор'єв, Є. С. Бікман // Нафта і газ України : зб. наук. пр. за матеріалами 5 Міжнар. конф. Української нафтогаз. академії «Нафта-Газ України-98», м. Полтава, 15-17 верес ня. — Полтава, 1998. — Т. 2. — С. 86–87. — +
 76. Підземному зберіганню газу в Україні тридцять п'ять років / А. М. Федутенко, І. М. Фик // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — Вип. 27 [2]. — С. 121–128. —+
 77. Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки / І. М. Фик // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. пр. — Харків : ХНУ, 2016. — Вип. 44 : Геологія – географія – екологія. — С. 71–76. —* 
 78. Повышение углеводородоотдачи истощенных газоконденсатных залежей / Е. С. Бикман, И. М. Фык, А. И. Мороз, В. П. Мазур, В. Н. Гушан, Т. Р. Пелех // Вопросы развития газовой промышленности Украины : сб. науч. тр. УкрНИИгаза. — Москва : Салмус, 1993. — С. 45–50.
 79. Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр : словарь-справочник / УкрНИИГАЗ ; дар. В. О. Соловьев ; сост.: В. О. Соловьев, И. Б. Абрамов, А. Н. Васильев, В. В. Дячук, Г. В. Карагодин, О. Г. Кудрявцева, А. И. Лурье, К. А. Немец, И. К. Решетов, В. А. Соколов, В. А. Терещенко, И. М. Фык. — Харьков : Тарбут Лаам, 2005. — 248 с. —*
 80. Подсчет промышленных запасов газа объемным методом при активном водонапорном режиме / И. М. Фык // Экспресс–информация ВНИИЭгазпрома. — Москва, 1982. — Вып. 13 : Геология, бурение и разработка газовых месторождений. — С. 8–12.
 81. Предложение по разработке и внедрению автономного пункта для оперативного автоматического анализа теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе природного газа / І. М. Фик // Тезис доп. : зб. робіт 2-ої конференції молодих спеціалістів AT «Укргазпром». — Київ, 1997
 82. Прикладні аспекти інтенсифікації видобутку газу газоконденсатних родовищ на пізній стадії роботи / І. М. Фик, Ю. Л. Фесенко, С. В. Кривуля, Б. Б. Синюк // Тези доп. Матеріали 9-ої Міжнар. наук.-практ. конф. «Нафта і газ України-2013». — Київ : «Центр Європи», 2013.
 83. Природний газ України. Історія і сучасність : нарис / А. І. Лур'є, І. М. Фик. — Харків : Б. в., 2000. — 92 с., [6] арк.
 84. Природный газ Украины. История и современность : науч.-попул. очерк / А. И. Лурье, И. М. Фык. — Харьков : [б.и.], 1999. — 98 с. : ил. — +
 85. Проблеми збільшення конденсатовилучення з газоконденсатних родовищ України і шляхи їх вирішення / І. М. Фик // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. —Харків, 1999. — Вип. 27 [1]. — С. 164–170. — +
 86. Проблемы геологии нефти и газа / В. О. Соловьев, И. В. Высочанский, С. В. Кривуля, А. Н. Коваль, А. И. Лурье, А. Н. Самойлов, Г. Е. Святенко, В. А. Терещенко, И. М. Фык ; дар. В. О. Соловьев ; НТУ «ХПИ». — Харьков : УкрНИИгаз, 2010. — 124 с. —*
 87. Прогнозирование нефтегазоносных объектов на основе статистических моделей геохимического поля / И. М. Фык, В. В. Бабаев, С. К. Купреева, А. Н. Коваль, А. Н. Троянов // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — Вип. 27 [1]. — С. 91–95. —+
 88. Прогнозування аварійних ситуацій на газовидобувних об’єктах та рекомендації щодо їх запобігання / М. Г. Плішка, І. М. Фик, П. П. Кудінов, В. В. Проценко, Ю. Л. Хоха, А. М. Тімченко, Т. П. Кравченко // Нафтова і газова промисловість. — 2001. — № 6. — С. 59–62. — *
 89. Проектні рішення з новими технологіями на Куличихінському нафтогазоконденсатному родовищі / І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 1997. — № 5. — С. 25–27. — *
 90. Пути повышения конденсатоотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях ВПО «Укргазпром» / В. С. Григорьев, Н. А. Дудко, И. М. Фык, Т. Е. Прокофьева, Е. С. Бикман, М. Й. Дмитровский // Экспресс– информация ВНИИЭгазпрома. — Москва, 1985. — Вып. 2 : Геология, бурение и разработка газовых и морских нефтяных месторождений. — С. 16–18.
 91. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений : учеб. для студентов ВУЗов, обучающихся по специализации «Экогеохимия нефти и газа» / И. М. Фык, Е. И. Хрипко ; Харьк. Нац. ун-т им. В. Н. Каразина. — Харків : Фоліо, 2015. — 400 с. — Библиогр. : с. 338–342. —+
 92. Резерв підвищення енергоефективності газоконденсатних родовищ (ГКР) / І. М. Фик, О. П. Варавіна // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 7-8 листопада 2019 р. / орг. ком.: В. М. Бабаєв [та ін.]. – Харків : ХНУМГ, 2019. – С. 76. —*
 93. Результаты выполнения работ в газовой отрасли Украины по экологическим проблемам и их задачи на перспективу / М. Я. Малыхин, З. П. Осинчук, И. М. Фык, А. С. Тердовидов // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — Вип. 27 [2]. — С. 143–146. —+
 94. Ресурсні передумови підвищення газоконденсатовіддачі родовищ України / І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 1998. — № 2. — С. 30–31. — *
 95. Розрахунок додаткового видобутку газу і конденсату за рахунок пониження робочих тисків свердловин та комплексних технологій розробки на родовищах ДК «Укргазвидобування» / І. М. Фик, Є. С. Бікман, В. В. Соболь, О. Іщенко, А. А. Загорулько, О. Кравчук : науково-дослідна робота. — Харків : УкрНДІгаз, 2011.
 96. Розрахунок додаткового видобутку газу та конденсату за рахунок пониження робочих тисків свердловин на родовищах ДК «Укргазвидобування» / І. М. Фик, В. В. Соболь : науково-дослідна робота. — Харків: УкрНДІгаз, 2010.
 97. Розробка газоконденсатних родовищ з використанням нових систем підтримання пластового тиску / І. М. Фик // Наука та інновації. — 2005. — Т. 1, № 5. — С. 50–60. —* 
 98. Розробка і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для досягнення енергетичної безпеки держави / Є. І. Крижанівський, М. І. Гончарук, В. Я. Грудз, А. В. Козлов, Р. М. Кондрат, М. А. Мислюк, І. Й. Рибчич, І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 2005. — № 4. — С. 3–8. — *
 99. Розробка та виготовлення трансформатора  перетворення енергії потоку газу в теплову енергію / І. М. Фик, А. П. Панасюк, М. П. Собчук. : науково-дослідна робота. — Харків : ДК «Укр-трансгаз», 2008.
 100. Розробка та впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для досягнення енергетичної безпеки держави / І. М. Фик. — Київ : НАН України, Колега, 2005.
 101. Розробка та експлуатація родовищ нафти і газу : лаб. практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціалізацією «Екогеохімія нафти та газу» / І. М. Фик, О. І. Хріпко ; за ред. І. М. Фика ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : Фоліо, 2015. — 101, [2] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 75. —+
 102. Системний аналіз динаміки об’ємів видобутку газу з родовищ на завершальній стадії їх розробки / І. М. Фик, Б. М. Хакар Махмоод, В. Г. Топоров // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2015. — № 1. — С. 60–68. —* 
 103. Системний аналіз динаміки об'ємів видобутку газу з родовищ на завершальній стадії їх розробки на прикладі Шебелинського газоконденсатного родовища / Ю. Л. Фесенко, І. М. Фик, С. В. Кривуля // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу», м. Івано-Франківськ, 15–18 травня 2012 р. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. — С. 35–38.
 104. Системні проблеми резервування природного газу в Україні / Б. О. Клюк, В. Ю. Карачинський, І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 1998. — № 5. — С. 6–9. — *
 105. Спосіб запобігання випаданню конденсату в пласті / І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 1997. — № 3. — С. 21–23. —+
 106. Способ предупреждения смятия обсадных колонн нефтегазовых скважин / И. Н. Токой, И. М. Фык, В. И. Соломахин // Нефтяная и газовая промышленность. — 1991. — № 1. — С. 36–38.
 107. Справочник по геологии / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, В. А. Терещенко, И. М. Фык, В. Г. Щербина ; дар. В. О. Соловьев ; НТУ «ХПИ». — Харьков : Колорит, 2013. — 328 с. —*
 108. Справочник по геологии : [учеб. пособие] / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, В. А. Терещенко, И. М. Фык, В. Г. Щербина ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Харьков. Нац. ун-т им. В. Н. Каразина, УкрНИИГаз. — Харьков : Колорит, 2013. — 328 с. —* 
 109. Сравнительно-геологический метод при изучении структур Украины и Средней Азии / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, И. М. Фык // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — № 986, вип. 35 : Геологія. Географія. Екологія. — С. 76–80. —+
 110. Стан і перспективи видобування газу, конденсату і нафти з родовищ з ДК «Укргазвидобування» / Б. Б. Синюк, В. В. Дячук, І. М. Фик, А. В. Лизанець // Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України : зб. наук. пр. наук.–практ. конф., м. Івано–Франківськ, 18-21 листоп. 2003 р. — Івано-Франківськ, 2003. — С. 29–33.
 111. Стан і перспективи розробки Шебелинського газоконденсатного родовища / Ю. Л. Фесенко, Є. О. Волосник, І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 2009. — № 5/6. — С. 24–28. —*
 112. Структурное положение нефтегазоносных площадей Туркменистана / В. О. Соловьев, И. А. Москаленко, И. М. Фык // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — № 909 : Геологія. Географія. Екологія, вип. 32. — С. 51–56. —+
 113. Ступінь забруднення атмосферного повітря викидами підприємств ДК «Укргазвидобування» / І. М. Фик, Т. П. Кравченко, П. П. Кудінов // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків : УкрНДІгаз, 2005. — Вип. 33. — +
 114. Тектонические движения и нефтегазоносность / В. О. Соловьев, И. М. Фык // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. — Харків : ХНУ, 2014. — № 1128, вип. 41 : Геологія – географія – екологія. — С. 66–69. —* 
 115. Термобаричні аспекти підготовки газу свердловин Шебелинського ГКР / Ю. Л. Фесенко, І. М. Фик, С. В. Кривуля, О. М. Шендрик, В. І. Коцаба // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. — Харків, 2011. — Вип. ХХХІX. — С. 177–184. —+
 116. Технология сбора и подготовки газопромысловой продукции. Расчетный практикум : учеб.-метод. пособие / М. И. Братах, М. И. Фык, И. М. Фык, С. В. Кривуля, В. Г. Топоров, Е. П. Варавина, М. М. Кутя ; дар. И. М. Фык ; НТУ «ХПИ». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 155 с. : табл., рис. —*
 117. Технология сбора и подготовки нефтепромысловой продукции : лаб. практикум : учеб.-метод. пособие / Е. П. Варавина, М. И. Братах, И. М. Фык, М. Я. Бурова, Т. О. Надала ; дар. И. М. Фык ; НТУ «ХПИ». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 80 с. : табл., рис. —*
 118. Шебелиньське газоконденсатне родовище. Відновлення запасів чи обводнення? / Фик І. М, Фик М. І. // Нафтогазова галузь. — 2018. — № 6. — C. 3–10.
 119. Щодо можливості сайклінг-процесу на пізній стадії розробки газоконденсатних родовищ / І. М. Фик, О. П. Варавіна, Я. О. Раєвський // Геологія нафти і газу : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студ. та аспірантів, 14-15 травня 2019 р. / ред. кол. В. А. Пересадько [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Укр. н.-д. ін-т природних газів. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. — С. 15–19. —* 
 120. Экологическая безопасность в нефтегазовом деле : учеб. пособие / В. О. Соловьев, И. М. Фык, Е. П. Варавина ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т.» — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 96 с. —* 
 121. Экологическая геология : учеб. пособие / В. О. Соловьев, И. М. Фык, В. Н. Прибылова ; дар. В. О. Соловьев ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Харьков. нац. ун-т. им. В. Н. Каразина. — Харьков : [б. и.], 2012. — 160 с. —* 
 122. Экологические проблемы освоения нетрадиционных углеводородов / В. О. Соловьев, И. М. Фык, Е. П. Варавина // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. — 2013. — № 1–2. — С. 92–96. —* 
 123. Энергетические ресурсы Украины / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, А. Н. Самойлов, И. М. Фык // Вісник Міжнар. слов’янського ун-ту. Економічні науки. — 2011. — Т. ХIV, № 1. — С. 163–175 ; № 2. — С. 82–111. —+
 124. Энергосбережения в геотермальной энергетике / И. М. Фик, А. М. Шендрик, Д. А. Шендрик // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ "ХПІ", 2019. — С. 373. —

Список диссертаций и авторефератов И. М. Фыка

 1. Геолого-технологічні основи підвищення коефіцієнта вуглеводневилучення з газоконденсатних родовищ : дис... д-ра техн. наук: 05.15.06 / Фик Ілля Михайлович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 264 л. — л. 245–258. —+
 2. Геолого-технологічні основи підвищення коефіцієнта вуглеводневилучення з газоконденсатних родовищ : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.15.06 / Фик Ілля Михайлович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 32 с. —+

Список отчетов И. М. Фыка

 1. Авторський нагляд за впровадженням сайклінг-процесу на Котелевському ГКР / І. М. Фик, В. Є. Співак, Т. О. Прокоф'єва // Дог. 50. 405/2001.Укрндігаз. — Харків, 2001.
 2. Авторський нагляд за впровадженням сайклінг-процесу на Тимофіївському НГКР / І. М. Фик, В. Є. Співак, В. М. Касьян // Дог. 50. 409/2001. Укрндігаз. — Харків, 2001.
 3. Анализ разработки и рекомендации по подготовке к сайклинг-процессу Котелевского ГКМ / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Е. С. Бикман и др. // Отчет по заказ-наряду 1.9.12/81–83. Этапы 1.7 ; 4. Фонды Укрниигаза. — Харьков, 1983.
 4. Анализ разработки Котелевского ГКМ. Авторский надзор за внедрением сайклинг-процесса / И. М. Фык, В. С. Григорьев, Т. Е. Прокофьева и др. // Отчет о НИР / Укрниигаз. — Дог. 501.22/88–90, этап Р3.1 ; № ГР 01880063240 ; Инв. № 4249 дсп. — Харьков, 1990.
 5. Анализ разработки Тимофеевского НГКМ с уточнением геологического строения и запасов нефти гор. Т–1 / И. М. Фык, В. С. Григорьев, А. А. Лагутин // Отчет Укрниигаза по дог. 501.22/86–90 ; 404.110/88–90.- Харьков, 1988.6.
 6. Анализ текущего состояния разработки многопластового Лобачевского месторождения в режиме регулятора газоснабжения / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Е. С. Бикман // Отчет по заказ-наряду 2.6.30/82–83. Этап 4. Фонды Укрниигаза. — Харьков, 1983.
 7. Аналіз результатів промислового експерименту з ступінчастого сайклінг-процесу та рекомендації з подальшої розробки газоконденсатного покладу гор. С–5 Котелевського ГКР / І. М. Фик та ін. // Звіт Дог. 100 ПГВ/2004–2004–5/13(50.412/2004–2004), УкрНДІгаз. — Харків, 2004.
 8. Геологическое строение и подсчет запасов газа и конденсата Котелевского месторождения / А. А. Лагутин, И. М. Фык, С. В. Литвин и др. // Отчет. задание Мингазпрома М–13–78. тема 41/78. Фонды Укрниигаза. — Харьков, 1979.
 9. Доповнення до коректив розробки Яблунівського НГКР з техніко–економічним обгрунтуванням віднесення запасів газу покладів горизонтів В-17 та Т+Д до категорії важковидобувних / І. М. Фик, І. І. Борисовець, В. Я. Шаєв // Звіт. Дог. 100 УГВ (50.108/2001–2002), Фонди УкрНДІгазу. — Харків, 2002.
 10. Доповнення до проекту розробки Шебелинського родовища з обгрунтуванням віднесення запасів газу до категорії важковидобувних та виснажених / І. М. Фик, В. Є. Співак та ін. // Звіт УкрНДІгазу. — Харків, 2004.
 11. Дополнение к проекту разработки Шебелинского месторождения / В. С. Григорьев, И. М. Фык // Отчет по теме 3/76. Фонды Укрниигаза. — Харьков, 1977.
 12. Збільшення видобутку газу на родовищах ДК «Укргазвидобування» за рахунок зниження робочих тисків у системі збору і промислового транспорту : звіт про НДР / І. М. Фик, І. І. Борисовець, В. В. Капцова [та ін.]. — Харків : УкрНДІгаз, 2001.
 13. Інвестиційна пропозиція розміщення капітальних вкладень в 2004 році, спрямованих на збільшення видобутку газу, конденсату, нафти на підприємствах ДК «Укргазвидобування» / І. М. Фик, Т. М. Галко, В. Г. Щербина та ін. // Звіт. Додаткова особливо важлива робота. Фонди УкрНДІгазу. — Харків, 2003.
 14. Комплексный анализ состояния разработки Новотроицкого ГКМ в режиме сайклинг-процесса / И. М. Фык, А. И. Гутников, Ю. С. Старостин // Отчет Укрниигаза. — Харьков, 1989.
 15. Комплексный проект доразработки Шебелинского ГКМ / Отчет о НИР (заключит.) / И. М. Фык, В. С. Григорьев, С. Я. Богданович и др. // Укрниигаз. — Дог. 501.141/89–90, этапы 1 — 8; № ГР 01900020973; Инв. № 0–2345. — Харьков, 1990.
 16. Комплексный проект разработки Куличихинского ГКМ с применением технологии поддержания пластового давления / И. М. Фык, В. С. Григорьев, Т. Е. Прокофьева // Отчет о НИР / Укрниигаз. — Лог. 51.4/91–93 ; № ГРб/н ; Инв. № 02495. — Харьков, 1992.
 17. Науковий супровід впровадження сайклінг-процесу на Котелевському ГКР / І. М. Фик, В. Є. Співак, Т. О. Прокоф'єва // Звіт Дог. 100 ПГВ/2002-2003 (50.465), УкрНДІгаз. — Харків, 2003.
 18. Перспективи розробки газових, газоконденсатних і нафтових родовищ ДК «Укргазвидобування» / І. М. Фик, С. О. Саприкін, І. І. Борисовець та ін. // Звіт Дог. 100 УГВ(50.108 2002—2003), УкрНДІгаз. — Харків, 2003.
 19. Подсчет запасов газа и конденсата Шебелинского месторождения по падению пластового давления / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Т. Л. Прокофьева и др. // Отчет по теме 1.8.42/81. Этапы 1,2,3,4. Фонды Укрниигаза. — Харьков, 1981.
 20. Проект разработки Тимофеевского нефтегазоконденсатного месторождения с применением сайклинг-процесса / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Е. С. Бикман и др. // Отчет по теме 1/80. Этап 6. Фонды Укрниигаза. — Харьков, 1980.
 21. Проект розробки Кавердинського ГКР / І. М. Фик, І. І. Борисовець та ін. // Звіт УКрНДІгаз. — Харків, 2003—2004.
 22. Теоретические, экспериментальные и промысловые исследования новых систем разработки нефтяных оторочек ГКМ при сайклинг-процессе / И. М. Фык, В. Е. Спивак // Отчет о НИР (заключит.) / Укрниигаз. — Дог. 51.327/92–93 ; № ГР UА 01005808Р ; Инв. № 0–2537. — Харьков, 1993.

Список трудов под редакциею Ильи Михайловича Фыка

 1. Газонафтопроводи: оптимізація їх спорудження, експлуатації та захист природи / Б. О. Клюк ; ред. І. Капцов, І. Фик. — Харків : Укрндігаз, 2000. — 186 с. — Бібліогр.: с. 175–182. —+
 2. Лабораторный практикум по курсу «Физика и химия горючих ископаемых» / Д. Ф. Донской, Е. П. Варавина, М. Я. Бурова ; дар. И. М. Фык; общ. ред. И. М. Фык. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — 80 с. : табл., рис. —*
 3. Основи транспорту природних вуглеводнів : навч. посіб. / В. С. Білецький, М. І. Фик ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. І. М. Фика ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Навч.-наук. ін-т хім. технологій та інженерії. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 274 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 270–274. —+
 4. Основи транспорту природних вуглеводнів = Fundamental of Natural Hydrocarbons Transport : посібник / В. С. Білецький, М. І. Фик ; дар. В. С. Білецький ; заг. ред. I. М. Фик ; ХТ НТУ «ХПІ». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 274 с. : табл., рис. — *
 5. Основы межпромыслового транспорта газа / М. И. Братах, В. Г. Топоров, М. И. Фык ; общ. ред. И. М. Фык : учеб. пособие. — Харько : Эксклюзив, 2016. — 248 с.
 6. Основы технологий, R&D проектирования и эксплуатации подземных хранилищ нефти и газа. Конспект лекций с базовыми практическими упражнениями и вопросами для тестирования : для студентов 5 и 6 курсов специальности 7.05030401 и 8.05030401 «Добыча нефти и газа» / М. И. Фык, Д. Ф. Донской ; общ. ред. И. М. Фык. — Харьков : НТУ «ХПИ» ; ТО Эксклюзив, 2014. — 164 с.
 7. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений : учебник / М. И. Фык, Е. И. Хрипко ; ред. И. М. Фык ; НТУ «ХПИ». — Харьков : Фолио, 2015. — 301 с. —*
 8. Розробка та експлуатація нафтових та нафтогазових родовищ: посібник для студ. ВНЗ / під ред. д-ра. техн. наук, проф. І. М. Фика. – Харків, 2019. – 149 с. —*

Список трудов руководителя Ильи Михайловича Фыка

 1. Анализ текущего состояния разработки гор. Т-1 Тимофеевского НГКМ в режиме сайклинг-процесса / И. М. Фык (руков. НИР) В. С. Григорьев, Е. С. Бикман // Отчет НИР / Укрниигаз. — Дог. 50.301/95–96 ; № ГР — б/н ; Инв. № 0–3166 ; Харьков, 1996.
 2. Корективи технологічних показників розробки Східно-Полтавського ГКР з ДКУ на УКПГ / І. Фик, Д. О. Альошин, А. Й. Куль, С. С. Пилипів, керів. НДР І. М. Фик. : науково-дослідна робота. — Харків : ТОВ Карпатигаз, 2013. — DOI: 10.13140/RG.2.1.3891.5605.
 3. Науковий супровід впровадження сайклінг-процесу на Тимофіївському НГКР / І. М. Фик (керівник НДР), В. Є. Співак, В. М. Касьян та ін. // Звіт Дог. 100 ПГВ/2003–2003 (50.466), УкрНДІгаз. — Харків, 2003.
 4. Наукові технічні рекомендації щодо зниження робочого тиску до 0,6 MPa в системі збору газу на Шебелинському ГКР та на вході ДКС Хрестище та розрахунки по збільшенню видобутку газу з газоконденсатних родовищ, які працюють в цієй газозбірній системі, з урахуванням заходів для забезпечення вилучення рідини з вибою свердловин : звіт про НДР (заключний) / керівники: С. Саприкін, І. Фик ; виконавці: І. Борисовець, М. Бойко [та ін.] ; УкрНДІгаз. — Харків : УкрНДІгаз, 2001. — 290 с. — Бібліогр.: c. 206–207. — Договір 100ШГВ/2001–2001, тема 45.329/2001–2001.
 5. Проект дослідно-промислової розробки Східно-Казантипського газового родовища / І. М. Фик (керівник НДР), В. Я. Шаєв, І. І. Борисовець // Звіт. Фонди Укрндігазу. — Харків, 2001.
 6. Техніко–економічне обґрунтування облаштування Шебелинського ГКР. Перша ступінь стиснення газу на Червонодонецькій ДКС. Технічне переоснащення Балаклійського району Харківської області : звіт про НДР (заключний) / керівник І. М. Фик ; УкрНДІгаз. — Харків, 2011. — № 2.081/2011–2011.

Список трудов на иностранном языке Ильи Михайловича Фыка

 1. Improvement of an engineering procedure for calculating the non-isothermal transportation of agas-liquid mixture / Fyk M., Biletskyi V., Fyk I., Bondarenko V., Al-Sultan M. B. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Т. 3, № 5 (99). – С. —*
 2. Improvement of technological-mathematical model for the medium termp rediction of the work of a gas condensate field / M. Kutia, M. Fyk, O. Kravchenko, І. Fyk etal. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2016. – Т. 5, № 8 (83). – С. 40–48.
 3. State and prospects of gas production in Ukraine / Ye. Dovzhok, B. Gotsky, I. Fyk // Production, treatment and underground storage of natural gas : Report and papers of the 20th World Gas Conf. — Copenhagen, 1997. — P. 323–332.
 4. Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas pipeline systems / M. Fyk, I. Fyk, V. Biletsky, M. Oliynyk, Yu. Kovalchuk, V. Gnieushev, Yu. Shapchenko // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Т. 1, № 8 (91). – С. 39–48.
           ______________________________________________________________________________
          *— наличие издания в фонде научно–технической библиотеки НТУ «ХПИ»
           +— наличие издания в фонде Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского

 

Список публикаций составлен по состоянию на 13.07.2020 г.