Уравнения математической физики

Курпа Л. В. Рівняння математичної фізики : навч. посібник / Л. В. Курпа, Г. Б. Лінник ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 312 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций:
Курпа Л. В., Линник А. Б.