Мотивация достижения как условие конкурентоспособности будущего специалиста

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця : навч.-метод. посібник для слухачів магістерських прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» і «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 56 с.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Романовский А. Г., Пономарев А. С., Грень Л. Н., Резник С. Н.