Основы химии биогенных элементов, биохимии и биофизики: практический курс

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс : навч. посібник / М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, М. Д. Сахненко, Т. Ю. Орехова, В. І. Булавін ; ред. М. В. Ведь ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — 2-ге вид., випр. і доп. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 310 с. : табл., рис.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: 
Ведь М. В., Ярошок Т. П., Сахненко Н. Д., Орехова Т. Ю., Булавин В. И.