Профессиональная ответственность в спортивной педагогике

Пономарьов О. С. Професійна відповідальність у спортивній педагогіці : навч. посібник / О. С. Пономарьов, Л. В. Зінченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 200 с. : рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Пономарев А. С., Зинченко Л. В.