Психодиагностика

Чала Ю. М. Психодіагностика : навч. посіб. для бакалаврів ден. та заоч. форми навчання спец. 053 «Психологія» / Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2018. — 245 с. : іл., рис. —  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Чала Ю. Н., Шахрайчук А. М.