Информационно-управляющие системы и планирование в логистике материальных потоков

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров, М. Г. Стрижак, Г. О. Аніщенко, А. О. Окунь, Н. О. Петренко, О. В. Турчин, В. В. Стрижак ; за заг. ред. О. В. Григоров ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 2-ге вид., доп. і випр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 496 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Григоров О. В., Стрижак М. Г., Аніщенко Г. О., Окунь А. А., Петренко Н. А., Турчин О. В., Стрижак В. В.