Медицина. Биология

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Тези доповідей науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності»

Тези доповідей науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Харківська держ. акад. міського госп-ва, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, Головне упр. МНС в Харківській обл. ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. — Харків : [б. и.], 2004. — 162 с.


Біологічна хімія

Столяр, О. Б. Біологічна хімія : навч. посібник / О. Б. Столяр ; Тернопільський нац. пед. ун-т. — Київ : КНТ, 2015. — 369 с.


Безпека життєдіяльності

Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності : підручник / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. — Суми : Університетська книга, 2012. — 576 с.


Валеологія

Грибан, В. Г. Валеологія : підручник / В. Г. Грибан ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. — Київ : Центр учбової літ., 2008. — 214 с.


Основи домедичної допомоги

Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги / підручник ; Донецький юрид. ін-т МВС України. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : КНТ, 2014. — 338 с.


Біологія людини

Біологія людини : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. Плиска. — Київ : Кондор, 2014. — 270 с.


Імунологія

Холодна, Л. С. Імунологія : підручник / Л. С. Холодна. — Київ : Вища шк., 2007. — 271 с.


Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці

Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці — сімейній медицині : навч. посібник для лікарів-іптернів і лікярів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / за заг. ред.Б. В. Михайлова. — X. : ХМАПО, 2011. — 136 с.


Соціальна валеологія

Копа, В. М. Соціальна валеологія : навч. посібник / В. М. Копа. — Львів. : «Новий Світ-2000», 2011. — 204 с.


Акушерство та гінекологія

Акушерство та гінекологія : підручник : у 4 т. — Т. 1 : Акушерство / В. М. Запорожан [и др.] ; ред. В. М. Запорожан. — Київ : Медицина, 2013. — 1032 с.


Організація та економіка фармації

Організація та економіка фармації : навч. посібник. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; Нац. медичний ун-т. — Київ : Медицина, 2013. — 216 с.


Організація та економіка фармації

Організація та економіка фармації : навч. посібник. Модуль 2-3 : Системи обліку й основи економіки у фармації / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; ред. В. Ф. Москаленко ; Нац. медичний ун-т. — Київ : Медицина, 2013. — 432 с.


Стоматологія

Стоматологія : підручник : у 2 кн. Кн. 1 / М. М. Рожко [та ін.] ; ред. М. М  Рожко. — Київ : Медицина, 2013. — 872 с.


Сімейна медицина

Сімейна медицина : підручник : в 3 кн. Кн. 1 : Загальні питання сімейної медицини / О. М. Гиріна [та ін.] ; ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попік. — Київ : Медицина, 2013. — 672 с.


Акушерство та гінекологія

Акушерство та гінекологія : підручник : у 4 т. — Т. 2 : Неонатологія / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, Д. О. Добрянський ; ред. В. М. Запорожан. — Київ : Медицина, 2013. — 928 с.


Вода и здоровье

Капранов, С. В. Вода и здоровье : монография / С. В. Капранов, О. Н. Титамир. — Луганск : Янтарь, 2006. — 184 с.


Страницы