Право. Юридические науки

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України

Садковий, В. П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України : монографія / В. П. Садковий ; Нац. ун-т цівільного захисту України. — Харків : НУЦЗУ, 2013. — 240 с.


Інтелектуальна власність. Сфера послуг

Інтелектуальна власність. Сфера послуг. Патентні повірені України: особистості, підприємства, установи. — Вип. 1 / дар. Є. І. Сокол ; упоряд. В. В. Болгов. — Київ : [б. и.], 2006. —  127 с.


Від курсанта до генерала

Від курсанта до генерала : Шляхами бойових звитяг і трудових звершень. 1921–2011 рр. / С. В. Войналович [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ : Український видавничий консорціум, 2011. — 360 с.


Цивільна оборона

Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посібник / В. М. Шоботов ; Приазовський держ. техн. ун-т. — 2-ге вид., перероб. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 438 с.


Цивільна оборона

Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посібник / В. М. Шоботов ; Приазовський держ. техн. ун-т. — 2-ге вид., перероб. — Київ : Центр навч. літ., 2004. — 438 с.


Міжнародна і регіональна стандартизація

Міжнародна і регіональна стандартизація : навч. посібник / Г. Д. Гуменюк, Н. Б. Сілонова, Ю. В. Слива ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Кондор, 2014. — 470 с.


Правознавство

Погорілко, В. Ф. Правознавство : підручник / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. — 3-тє вид., випр. й доп. — Київ : Каравела, 2013. — 592 с.


Основи державного управління та місцевого самоврядування

Мороз, В. М.  Основи державного управління та місцевого самоврядування : текст лекцій [для студ. спеціальн. 8.000007 «Адміністративний менеджмент»] : у 2 ч. — Ч. 1 : Державне управління та виконавча влада / В. М. Мороз. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 144 с.


Основи інтелектуальної власності

Мікульонок, І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб / І. О. Мікульонок. — К. : ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, Ліра-К, 2011. — 232 с.


Роль і вплив практики адмінистративного судочинства на розвиток публічного права

Роль і вплив практики адмін. судочинства на розвиток публічного права / Матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 10-річчю утворення Вищого адмін. суду України (м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.) : зб. матер. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. — К. : Істина, 2012. — 392 с.


Страницы