Информационные технологии

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Проектирование в среде Visual Basic.NET

Проектирование в среде Visual Basic.NET : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 152 с.


Проектирование в среде VISUAL BASIC

Коцаренко, В. А. Проектирование в среде VISUAL BASIC. Лабораторный практикум : учеб. пособие : в 2 ч. / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов, Л. В. Соловей. Ч. 2 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2009. — 92 с.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика” : для студ. спец. 6.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” та 6.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Н. В. Павлій, А. Г. Мамонтов, С. А. Шуба. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 72 с.


Робота в середовищі Windows

Робота в середовищі Windows : метод. вказівки до лаб. робіт з курсу “Інформатика” для студ. спец. мікро- та наноелектроніка / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. І. Шкалето, Г. С. Хрипунов, О. П. Черних. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 100 с.


Проектирование в среде VISUAL BASIC. Лабораторный практикум

Коцаренко, В. А. Проектирование в среде VISUAL BASIC. Лабораторный практикум : учеб. пособие : в 2 ч. / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов, Л. В. Соловей. — Ч. 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2009. — 104 с.


Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. Вип. 11 / ЖВІ ДУТ ; дар. Ю. Г. Даник ; відп. ред. Р. В. Дзюбчук. — Житомир : ЖВІ ДУТ, 2015. — 176 с.


Сборник научных трудов НГТУ

Новосибирский гос. техн. ун-т.  Сборник научных трудов НГТУ / Новосибирский гос. техн. ун-т. № 1 (79) / гл. ред. А. Г.  Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 128 с.
 


Сборник научных трудов НГТУ

Новосибирский гос. техн. ун-т. Сборник научных трудов НГТУ / Новосибирский гос. техн. ун-т. № 2 (80) / гл. ред. А. Г.  Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 127 с.


Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу «Комп'ютерні мережі»

Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу “Комп'ютерні мережі” : для студ. напряму підгот. 050202 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” денної та заоч. форм навч. : у 2 ч. Ч. 2 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. М. О. Подустов [та ін.]. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 56 с.


Проблемы информатики и моделирования

Проблемы информатики и моделирования : материалы восьмой Междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 26-28 нояб. 2008 года / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Нац. акад. наук Украины. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 100 с.


Основы программирования VBA

Стрельченко, А. И. Основы программирования VBA : учеб. пособие / А. Й. Стрельченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — 195 с.


Информатика для всех

Стрельченко, А. И. Информатика для всех : учеб. пособие / А. И. Стрельченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 144 с.


Методи нанолітографії

Методи нанолітографії / В. В. Петров [та ін.] ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України. — Київ : Наук. думка, 2015. — 262 с.


Методичні вказівки до лабораторної роботи «Створення схематичних зображень у векторному редакторі Inkscape»

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Створення схематичних зображень у векторному редакторі Inkscape” з курсу “Математичні основи комп'ютерної графіки” : для студ. напряму 6.040302 Інформатика і курсу “Комп'ютерна графіка” для студ. напряму 6.040303 Системний аналіз / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. Л. Б. Кащеєв. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 12 с.


Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу «Комп'ютерні мережі»

Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу “Комп'ютерні мережі” : для студ. напряму підгот. 050202 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” денної та заоч. форм навч. : у 2 ч. Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. М. О. Подустов [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 48 с.


Компьютерные технологии обработки графической информации

Федченко, А. В. Компьютерные технологии обработки графической информации : учеб. пособие / А. В. Федченко, О. Г. Симонова, Е. М. Сивак ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПІ”, 2013. — 150 с.


Методичні вказівки до лабораторної роботи «Перевірка гіпотез про ймовірність для дискретних параметрів»

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Перевірка гіпотез про ймовірність для дискретних параметрів” з курсу “Аналіз даних” для студентів напряму 6.040302 — Інформатика і курсу “Аналіз даних і знань” для студентів напряму 6.040303 — Системний аналіз / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 24 с.


Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп'ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації

Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп‘ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації : навч. посібник / В. С. Блінцов [та ін.]. Ч. 1 / Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. Макарова . — Київ : Кондор, 2014. — 348 с.


Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення

Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / О. Є. Стрижак [та ін.] ; ред. О. Є. Стрижак ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 144 с.


Страницы