Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. : за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених “Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика”, 21 жовт. 2015 р. : присвяч. 130-річчю з дня заснування НТУ “ХПІ” та 15-річчю каф. Педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ “ХПІ”. Вип. 44 (48) / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 403 с.