Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза

Фурманец, Б. И. Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза : монография / Б. И. Фурманец, Л. Н. Грень ; дар. Б. И. Фурманец ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 168 с.