Образование. Наука. Педагогика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Соціальна педагогіка

Жигайло Н. І. Соціальна педагогіка : навч. посібник / Н. І. Жигайло. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 256 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

Новосибирский гос. техн. ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета : научное издание / Новосибирский гос. техн. ун-т.№ 4 (74) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2013. — 174 с.


Дистанційна освіта України

Дистанційна освіта України - 2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти : інноваційні та психолого-педагогічні аспекти // Збірник наукових праць. — Харків, ХНАДУ 2013. — 324 с.


Педагогіка вищої школи

Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М. М.Козяр, М. С. Коваль. — Київ : Знання, 2013. — 327 с.


Основи наукових досліджень

Колесников, О. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / О. В. Колесников. — 2-ге вид., випр. та доп. — К. : Центр учбової літ-ри, 2011. — 144 с.


Педагогічний процес : Теорія і практика. Вип. 1

Педагогічний процес : Теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; відп. ред., упоряд. В. А. Омельченко. — Київ : ЕКМО, 2003. — 253 с.


Педагогика

Педагогика : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 502 с.


Наш університет у 2012-2013 навчальному році

Наш університет у 2012-2013 навчальному році : інформаційний довідник. Вип. 1 / Хмельницький нац. ун-т ; укл. : М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — 132 с.


Страницы