Управління проектами

Управління проектами : конспект лекцій для студ. спец. 073 “Менеджмент”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. С. Другова ; уклад.: О. С. Другова [та ін.]. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 187 с.