Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Фінансовий облік

Сук, Л. К. Фінансовий облік : навч. посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. — Київ : Знання, 2010. — 632 с.


Государственное и региональное управление

Государственное и региональное управление : конспект лекций для студ. менеджерских спец. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост.: О. А. Бондаренко, Н. Н. Губанова ; ред.: С. И. Архиереев, Н. Б. Решетняк. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 88 с.


Управління персоналом

Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. — Київ : Кондор, 2013. — 310 с.


Экономическая оценка инновационного потенциала

Экономическая оценка инновационного потенциала / А. П. Косенко [и др.] ; пер. с венг. М. Чисарик ; ред.: П. Г. Перерва, Д. Коциски ; Мишкольцкий ун-т, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Кременчугский гос. политехн. ун-т. — Мишкольц ; Харьков : Мишкольский ун-т, 2010. — 166 с.


Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу «Управління витратами»

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу «Управління витратами» для студентів економічного факультету / Укл. М. І. Ларка, А. М. Феррара, Т. О. Кобєлєва — X.: НТУ «ХПІ», 2015. — 20 с.


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Управління витратами»

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт по курсу “Управління витратами” : для студ. екон. ф-ту заочної та дистанційної форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: М. I. Ларка, А. М. Феррара, А. В. Ларка. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 36 с.


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка”

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка” : для студ. екон. спец. денної форми навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 33 с.


Актуальні проблеми сучасного розвитку України: соціально-економічні, науково-технічні та правові аспекти

Актуальні проблеми сучасного розвитку України: соціально-економічні, науково-технічні та правові аспекти : матеріали регіональної наук. конф. викладачів, аспірантів та студ. вищих навч. закладів, 28 квіт. 2011 р. : присвячено 90-річчю Донецького нац. техн. ун-ту / Донецький нац. техн. ун-т ; ред.: А. О. Саржан, Ю. І. Філатов. — Донецьк : ДонНТУ, 2011. — 300 с.


Дослідницький тренінг: інноваційна стратегія, генерація ідей, управління мотивацією

Дослідницький тренінг : інноваційна стратегія, генерація ідей, управління мотивацією = Research Training: Innovation strategy‚ idea generation‚ motivation management : навч.-метод. посібник / О. І. Савченко [та ін.] ; ред. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Щедра садиба плюс, 2015. — 240 с.


Основи менеджменту

Білорус, Т. В. Основи менеджменту : навч. посібник / Т. В. Білорус. — Київ : Атіка, 2009. — 160 с.


Фінансові розрахунки

Зайцев, О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика : навч. посібник / О. В. Зайцев. — Київ : Кондор, 2013. — 548 с.


Діловодство

Скібіцька, Л.  І. Діловодство : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. — 2-ге вид. — Київ : Кондор, 2012. — 220 с.


Менеджмент персоналу

Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посібник / Ю. І. Палеха. — 2-ге вид., випр. — Київ : Ліра-К, 2012. — 336 с.


Самоменеджмент

Орликовський, М. О. Самоменеджмент. Практикум: терміни, тести, практичні завдання та ситуації  : навч. посібник / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. Київ : Кондор, 2012. 410 с.


Фінансовий менеджмент

Нестерова, С. В. Фінансовий менеджмент: практикум : навч. посібник / С. В. Нестерова ; Мукачівський держ. ун-т. — Київ : Кондор, 2014. — 268 с.


Фінанси малого бізнесу

Фастовець, А. А. Фінанси малого бізнесу : навч. посібник / А. А. Фастовець, І. В. Фисун ; Полтавський ун-т екон. і торгівлі. — Київ : Кондор, 2013. — 302 с.


Фінанси

Фінанси : навч. посібник / А. В. Базилюк [та ін.] ; наук. ред. А. В. Базилюк ; Нац. транспортний ун-т. — Київ : Кондор, 2014. — 348 с.


Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів

Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів : підручник / М. В. Вачевський [та ін.] ; ред. М. В. Вачевський ; Акад. пед. наук України, Дрогобицький держ. пед. ун-т. — Київ : Кондор, 2010. — 486 с.


Страницы