Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект

Мороз, В. М. Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект : монографія / В. М. Мороз ; дар. Т. Є. Мельник ; ХарРІ НАДУ. — Харків : С. А. М., 2012. — 408 с.


Підприємництво: інноваційна діяльність, маркетинг, логістичні процеси, облік та оподаткування

Підприємництво: інноваційна діяльність, маркетинг, логістичні процеси, облік та оподаткування : серія дидактичних матеріалів з підприємницької освіти в закладах вищої освіти України: підручник / Р. Фортмюллер [та ін.] ; дар. О. І. Савченко ; ред. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 600 с.


Основи управлінського консультування

​Соколенко, В. А. Основи управлінського консультування : навч.-метод. посібник / В. А. Соколенко, О. Ю. Лінькова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 216 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу = Economics of the Transport Complex : зб. наук. пр. Вип. 29 / ХНАДУ ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2017. — 135 с.


Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем

Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних  систем: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 11-13 жовт. 2017 р. / ІФНТУНГ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ЧНТУ, Гірнично-металургійна акад. ім. С. Сташица, Ун-т прикладних наук у Ціттау, Поморська акад. в Слупську, Державний університет Клівленда, Ун-т Кейс Вестерн ; дар. П. Г. Перерва; гол. ред. Л. Д. Гораль. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. — 423 с.


Мировые стандарты складской логистики

Фразелли, Э. Мировые стандарты складской логистики = World-Class Warehousing and Material Handling / Э. Фразелли ; пер. с англ., науч. ред. Д. Любовина. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2017. — 330 с.


Innovations. Journal’2016

Innovations. Journal’2016 / дар. Є. І. Сокол ; гол. ред. Т. Кузнєцова. — Київ : [б. и.], 2016. — 112 с.


Экономическая оценка энергосберегающих проектов

Немировский, И. А. Экономическая оценка энергосберегающих проектов : учеб. пособие / И. А. Немировский, Е. М. Проскурня ; дар. Е. М. Проскурня ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 152 с.


Управление инновационной деятельностью

Управление инновационной деятельностью : учеб. пособие : в 3 ч. Ч. 2 : Управление научными исследованиями, маркетинг и коммерциализация инноваций / Перерва П. Г. [и др.] ; общ. ред.: Перерва П. Г., С. Н. Глаголев ; Белгородский гос. технолог. ун-т, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Белгород ; Харьков : БГТУ, 2012. — 426 с.


Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку

Скопенко, Н. С. Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку : монографія / Н. С. Скопенко, Т. Л. Мостенська ; Нац. ун-т харчових технологій. — Київ : Кондор, 2016. — 392 с.


Контролінг

Міщенко, В. А. Контролінг = Controlling : навч. посібник / В. А. Міщенко, Р. Г. Долінська, А. Л. Парцирна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : ФОП Павленко О. Г., 2015. — 144 с.


Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

Краснокутська, Н. С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова ; дар. Н. С. Краснокутська ; ХДУХТ. — Харків : Іванченко І. С., 2014. — 144 с.


Кадровий менеджмент: загальна частина

Мороз, В. М. Кадровий менеджмент: загальна частина : текст лекцій для студ. спец. АДМ 8.18010018 “Адміністративний менеджмент” : у 2 ч. / В. М.  Мороз.— Ч. 1 : Кадрова система організації: зміст та особливості формування / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 122 с.


Кадровий менеджмент: загальна частина

Мороз, В. М. Кадровий менеджмент: загальна частина : текст лекцій для студ. спец. АДМ 8.18010018 “Адміністративний менеджмент” : у 2 ч. / В. М. Мороз. — Ч. 2 : Теорії кадрового менеджменту: еволюція та розвиток змісту / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 140 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 475 с.


Підприємницький потенціал як фактор розвитку торговельних підприємств

Краснокутська, Н. С. Підприємницький потенціал як фактор розвитку торговельних підприємств : монографія / Н. С. Краснокутська, І. Г. Бубенець ; дар. Н. С. Краснокутська ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : Іванченко І. С., 2015. — 175 с.


Страницы