Економіка енергетики

Економіка енергетики : підручник / Є. Г. Скловська [та ін.] ; НТУУ “КПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Каравела, 2019. — 492 с.