Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Бухгалтерський облік. Практикум

Мельник, Т. Г. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посібник  / Т. Г. Мельник. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ : Кондор, 2017. — 269 с. : табл.

 


Управління персоналом

Управління персоналом = Gestion du Personnel : конспект лекцій в схемах для студ. спец. 073 “Менеджмент” денної та заочної форми навч. іноземних студ. / НТУ “ХПІ” ; уклад. О. М. Проскурня. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 24 с.


Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі

Чорна, М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія / М. В. Чорна ; ХДУХТ. — Харків : ХДУХТ, 2010. — 426 с. : табл., рис.


Методи оцінки та контролю витрат у промисловості

Гаврись, П. О. Методи оцінки та контролю витрат у промисловості : монографія / П. О. Гаврись, М. О. Гаврись, О. М. Гаврись ; заг. ред. О. М. Гаврись ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 175 с. : табл., рис.


Маркетинг

Горєлов, Д. О. Маркетинг : навч.-метод. посібник / Д. О. Горєлов, Д. А. Горовий, А. О. Сідільова ; ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2007. — 120 с. : табл., рис.


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практ. посібник / упоряд. К. В. Безверхий. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 76 с.


Міжнародні організації

Стройко, Т. В. Міжнародні організації : навч. посібник / Т. В. Стройко ; МНУ. — Київ : Кондор, 2018. — 250 с.


Автоматизированная система управления коммунальным некоммерческим предприятием - учреждением здравоохранения

Садовский, В. А. Автоматизированная система управления коммунальным некоммерческим предприятием - учреждением здравоохранения / В. А. Садовский, Г. В. Семенченко ; дар.: В. А. Садовский, Г. В. Семенченко. — Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2019. — 94 с. : табл., рис.


Рекламний менеджмент

Ковальчук, С. В. Рекламний менеджмент : навч. посібник / С. В. Ковальчук, Р. В. Бойко, А. В. Корюгін. — Львів : Новий світ — 2000, 2018. — 268 с.


Страницы