Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка Вип. 196, 2018

Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Технічні науки / ХНТУСГ; відп. ред. О. В. Нанка. Вип. 196 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. — Харків : ХНТУСГ, 2018. — 130 с. : рис., табл.


Współpraca europejska

Współpraca europejska : podejście Naukowe and Zastosowane Technologie / Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; дар. В. Б. Самородов. № 1. — Warszawa : Consilium LLC, 2015. — 154 S.


Финансы

Матросова, В. А. Финансы : учеб. пособие / В. А. Матросова, А. Д. Матросов, Ф. А. Доуртмес ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 492 с. : табл., рис. 

 


Экономическая и социальная оценка развития предпринимательства в промышленности. Китай — Украина

Фанг Мочинь. Экономическая и социальная оценка развития предпринимательства в промышленности. Китай — Украина : монография / Фанг Мочинь, В. А. Мищенко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФЛП Павленко А. Г. : ИД ИНЖЭК, 2009. — 176 с. : рис., табл.

 


Інжиніринг у ресторанному бізнесі

Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посібник / О. В. Кузьмін [и др.] ; НУХТ, НАУ, ПрАТ “ВНЗ “МАУП”. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. — 485 с. : рис. 

 


Запозичення суб’єктами господарювання грошових коштів на зовнішніх ринках

Лернер, Ю. І. Запозичення суб’єктами господарювання грошових коштів на зовнішніх ринках : монографія / Ю. І. Лернер, В. Б. Самородов ; дар. Т. Д. Журавльова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 156 с.


Основы маркетинга

Основы маркетинга = Principles of Marketing / Ф. Котлер [и др.] ; пер. с англ.: А. В. Назаренко, А. Н. Свирид ; ред. пер. А. В. Назаренко. — 5-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : ИД Вильямс, 2012. — 752 с.


Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф.

Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2017 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 216 с.


Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку

Куцик, П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : присвячується 200-річчю з часу заснування Львівського торг.-екон. ун-ту / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. Ч. 1 / ЛТЕУ ; дар. П. О. Куцик. — Львів : Растр-7, 2016. — 460 с. 


Економічні системи

Економічні системи : монографія. Т. 6 / дар. П. О. Куцик ; ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Ліга-Прес, 2015-2016. — 471 с.


Григорій Башнянин: Внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць

Шевчик, Б. М. Григорій Башнянин: Внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць : присвяч. 65 річчю з дня народж., 40-річчю наук.-пед. діяльн. Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету / Б. М. Шевчик ; дар. Б. М. Шевчик. — Львів : Ліга-Прес, 2017. — 1563 с. : табл., рис.


Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу

Гуцаленко, Л. В. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, Л. В. Мельянкова ; НУБіП. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 391 с.


Основи економічних знань

Основи економічних знань : підручник / А. С. Лобанова [та ін.] ; ред. А. С. Лобанова ; КДПУ. — Київ : Каравела, 2020. — 392 с. : рис. 


Ринок фінансових послуг

Еш, С. М. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; НУХТ. — Київ : Центр учбової літ., 2021. — 399 с. : рис.


Звітність підприємств

Крупельницька, І. Г. Звітність підприємств : навч. посібник / І. Г. Крупельницька. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 231 с.


Страницы