Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Операції Національного банку

Операції Національного банку : конспект лекцій / ХІУ ; дар. І. В. Угрімова ; уклад. І. В. Угрімова. — Харків : ХІУ, 2006. — 115 с. : табл., рис.

 


Скрытая власть рекламы

Скрытая власть рекламы = The Hidden Power of Advertising : как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор. Восприятие бренда на подсознательном уровне / Р. Хит ; дар. В. Л. Кириленко ; общ. ред., авт. примеч. Л. Савицкая ; науч. ред. А. Руденко ; науч. ред. И. Капуста. — Киев : Изд-во Алексея Капусты, 2006. — 171 с.


​Инновационное предпринимательство: креативность, коммерциализация, экосистема

Инновационное предпринимательство: креативность, коммерциализация, экосистема = Innovation Entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem : учеб. пособие / Ю. Н. Бажал [и др.] ; дар. О. И. Савченко ; ред. Ю. Н. Бажал. — Киев : Пульсары, 2015. — 296 с. : рис., табл.


Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема

Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема = Innovation Entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem : навч. посібник / Ю. М. Бажал [та ін.] ; дар. О. І. Савченко ; ред. Ю. М. Бажал. — Київ : Пульсари, 2015. — 280 с. : рис.


Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т. В. Давидюк [та ін.] ; дар. Т. В. Давидюк ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ВД Гельветика, 2016. — 392 с. : табл., рис. 


Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум-2020"

Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум-2020" : труди XVI-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 груд. 2020 р. : в 2 т. / НТУ “ХПІ”, КрНУ, НДЦ ІПР НАНУ, ІЕП НАНУ, ПСНЦ НАН України, БНТУ, Магдебурзький університет, Мішкольцький університет ; дар. Є. М. Строков ; ред. Є. М. Строков. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 258 с. : табл., рис.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 835

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 835 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 331 с.


Управління охороною праці

Березуцький, В. В. Управління охороною праці : навч. посібник / В. В. Березуцький ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 411 с. : табл., рис.


Управление инновационной деятельностью. Ч. 3

Управление инновационной деятельностью / НТУ “ХПИ”. Ч. 3 : Организация подготовки специалистов для инновационной экономики / П. Г. Перерва [и др.] ; общ. ред.: П. Г. Перерва, С. Н. Глаголева ; НТУ “ХПИ”, БГТУ. — Белгород ; Харьков : БГТУ, 2012. — 454 с.


Конкуренция

Портер, М. Э. Конкуренция = On Competition : пер. с англ. / М. Э. Портер ; ред. Я. В. Заблоцкий. — Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : ИД Вильямс, 2001. — 495 с.


Розвиток методів економічної оцінки технічних рішень і якості промислових виробів

Гаврись, О. М. Розвиток методів економічної оцінки технічних рішень і якості промислових виробів : монографія / О. М. Гаврись, М. О. Гаврись, О. О. Гаврись ; дар. М. О. Гаврись ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2021. — 163 с.


Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка Вип. 196, 2018

Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Технічні науки / ХНТУСГ; відп. ред. О. В. Нанка. Вип. 196 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. — Харків : ХНТУСГ, 2018. — 130 с. : рис., табл.


Страницы