Химия

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Дивосвіт металів

Кондратюк, С. Є. Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; ФІзико-технологічний ін-т металів та сплавів НАН України. — Київ : Академперіодика, 2015. — 204 с.


Электротермия в новых процессах углехимии

Слободской, С. А. Электротермия в новых процессах углехимии : монография / С. А. Слободской ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 252 с.


Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою «Розрахунок матеріального балансу»

Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою “Розрахунок матеріального балансу” : для студ. спец. “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Г. Г. Тульський, В. В. Штефан, Б. І. Байрачний. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 44 с.


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів хімічних спеціальностей заочної форми навчання / уклад.: І. М. Любченко, В. О. Мягкий, О. A. Максименко. — X. : НТУ «ХПІ», 2015.—16 с.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. — Ч. 2 : Фізико-хімічні системи, фазові рівноваги, термодинаміка, ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / О. Ю. Федоренко [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 336 с.


Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : підручник / І. М. Астрелін [та ін.] ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. — 288 с.


Товарознавство шкіряно-хутрової сировини

Андреєва, О. А. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посібник / О. А. Андреєва, Г. В. Цеменко ; Київський нац. ун-т технології та дизайну. — Київ : Кондор, 2012. — 359 с.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / Л. Л. Брагіна [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 332 с.


Формування якості товарів

Назаренко, В. О. Формування якості товарів. Частина 1 : навч. посібник /  В. О. Назаренко,  О. П. Юдичева,  В. А. Жук. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 386 с.


Харчова хімія

Харчова хімія : навч. посібник / Л. В. Дуленко [та ін.] ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі. — Київ : Кондор, 2012. — 248 с.


Каталізатори в технології неорганічних речовин

Каталізатори в технології неорганічних речовин : монографія / Л. Л. Товажнянський , О. Я Лобойко , А. М. Бутенко [та ін.] ; за ред. Л. Л. Товажнянського , О. Я. Лобойка. — X. : Вид-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2013. — 220 с.


Автоматизированное управление технологическими процессами

Бобух, А. А. Автоматизированное управление технологическими процессами отрасли на примере производства кальцинированной соды по аммиачному способу : текст лекций / А. А. Бобух, А. М. Дзевочко, М. А. Подустов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 88 с.


Процессы промывки и сушки текстильных материалов

Кошелева, М. К. Процессы промывки и сушки текстильных материалов : Расчет, повышение эффективности. Промывка и контактная сушка хлопчатобумажных тканей после мерсеризации : учеб. пособие. Ч. 1 / М. К. Кошелева. М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2009. 52 с.


Страницы