Химия

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 841

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 841 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. В. Й. Скорохода. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 487 с.


Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій

Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 27-28 трав. 2010 р. : присвяч. 125-річчю НТУ “ХПІ” / НАНУ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 438 с. : табл., рис. 


Хімія

Хімія : для ун-тів : повний курс в одному томі : підручник / В. Яцимирський [та ін.] ; заг. ред. В. Яцимирський. — Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. — 432 с.


General and Inorganic Chemistry

General and Inorganic Chemistry : Textbook / V. O. Kalibabchuk [et al.] ; ed. V. O. Kalibabchuk. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. — 455 p.


Сучасні технології переробки пальних копалин. 15-16 квіт. 2021 р.

Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. IV Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. / ХТ НТУ “ХПІ”, ДП “УХІН”, ПСНЦ НАН України ; дар. Д. В. Мірошниченко ; уклад. Д. В. Мірошниченко. — Харків : Планета-Прінт, 2021. — 102 с.


Хімія нафти та газу

Братичак, М. М. Хімія нафти та газу : підручник / М. М. Братичак, В. М. Гунька ; НУ “ЛП”. — Львiв : Львiвська полiтехнiка, 2020. — 446 с.


Контроль спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності

Zaporozhets, A. O. Control of Fuel Combustion in Small and Medium Power Boilers = Контроль спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності / A. O. Zaporozhets, V. P. Babak ; NAS of Ukraine, Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2020. - 127 p. : fig., tab. — (Project “Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language”).


Bases of Inorganic and Organic Chemistry

Ved, Marina. Bases of Inorganic and Organic Chemistry = Основи неорганічної та органічної хімії : textbook / M. Ved, D. Alami, M. Slavkova ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". — Kharkiv : Pidruchnyk NTU "KhPI", 2016. — 256 p. : fig., tab.


PRES 2013

PRES 2013 : 16th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 29 Sept. — 2 Oct. 2013, Rhodes, Greece / дар. Г. С. Новикова. Pt. 1 / ed. P. Varbanov [et al.]. — Milano : [s. n.], 2013. — 624 p.


Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання

Лісачук, Г. В. Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання : монографія / Г. В. Лісачук ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2013. — 280 с.


Energy-saving heat technologies for obtaining soy based plant powders

Petrova, Zh. O. Energy-saving heat technologies for obtaining soy based plant powders = Енергоощадні технології отримання рослинних порошків на основі сої / Zh. O. Petrova, Yu. F. Sniezhkin, K. S. Slobodianiuk ; NAS of Ukraine, Institute of Engineering Thermophysics. — Kyiv : Akademperiodyka, 2021. — 95 p.


Електрохімічні та аналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до біологічно активних речовин

Електрохімічні та аналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до біологічно активних речовин : монографія / О. В. Луганська, Л. О. Омельянчик, Д. С. Коваленко ; ЗНУ. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2011. — 226 с.


Modified crystal field theory and its applications

Lamonova, K. V. Modified crystal field theory and its applications = Модифікована теорія кристалічного поля та іі застосування / K. V. Lamonova, S. M. Orel, Yu. G. Pashkevich ; National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk Institute for Physics and Engineering Named After O. O. Galkin. — Kyiv : Akademperiodyka, 2019. — 226 p.


Василь Михайлович Власенко

Василь Михайлович Власенко : бібліогр. покажч. / ІСПЕ НАН України ; дар. Н. В. Власенко ; уклад. Н. В. Власенко. — Київ : [б. и.], 2021. — 154 с.


Наукові праці. Вип. 47, Т. 2

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці / ОНАХТ. Вип. 47, Т. 2 / дар. Л. М. Ульєв ; відп. ред. Л. В. Капрельянц. — Одеса : ОНАХТ, 2015. — 235 с.


Страницы