Ученые НТУ «ХПИ» — образованию, науке, промышленности: лучшие издания

Мотивация достижения как условие конкурентоспособности будущего специалиста

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця : навч.-метод. посібник для слухачів магістерських прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» і «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 56 с.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Романовский А. Г., Пономарев А. С., Грень Л. Н., Резник С. Н.
 

Критерии и уровни развития конкурентоспособности специалиста

Романовський О. Г. Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця : навч.-метод. посіб. для слухачів магістерської прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 40 с.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций:
 

Основы методологии активизации познавательной деятельности: теория, практика, психологический тренинг

Смоловик Р. Ф. Основы методологии активизации познавательной деятельности: теория, практика, психологический тренинг : монография / Р. Ф. Смоловик. — Харьков : [Смугаста типографія], 2015. — 312 с. : табл., рис.
 

Основы химии биогенных элементов, биохимии и биофизики: практический курс

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс : навч. посібник / М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, М. Д. Сахненко, Т. Ю. Орехова, В. І. Булавін ; ред. М. В. Ведь ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — 2-ге вид., випр. і доп. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 310 с. : табл., рис.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: 
Ведь М. В., Ярошок Т. П., Сахненко Н. Д., Орехова Т. Ю., Булавин В. И.
 

Ответственность как педагогическая категория

Пономарьов О. С. Відповідальність як педагогічна категорія : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 172 с.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций:
 

Несовершенства кристаллических решеток

Багмут А. Г. Несовершенства кристаллических решеток : сб. задач с подробными решениями / А. Г. Багмут, В. М. Косевич ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. — 72 с. : рис. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций:
Багмут А. Г., Косевич В. М.
 

Психология управленческой деятельности лидера

Психологія управлінської діяльності лідера : навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013 «Педагогіка вищої школи»/ О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень, А. Є. Книш ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 42 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: 
 

Современные тенденции международных экономических отношений. Экономическая интеграция Украины в мировое хозяйство

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство : колективна монографія / редкол.: І. М. Посохов, П. Г. Перерва, О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 450 с.: іл.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций:
Посохов И. М., Перерва П. Г., Матросов А. Д., Дюжев В. Г., Матросова В. А.
 

Педагогика понимания как перспективное направление развития высшего образования

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 260 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций:
 

Психология: практикум

Психология: практикум : учеб. пособие для студ. техн. ун-­тов всех спец. / А. Г. Романовский, Т. В. Гура, О. А. Игнатюк, Н. С. Моргунова, О. А. Резван ; Нац. техн. ун­-т «Харьк. политехн. ин-­т». — Харьков : [Точка], 2014. — 184 с. : рис., табл.

Справка об авторах и перечень их публикаций:
Романовский А. Г., Гура Т. В., Игнатюк О. А., Моргунова Н. С., Резван О. А.
 

Страницы