Ученые НТУ «ХПИ» — образованию, науке, промышленности: лучшие издания

Общая химия

Загальна хімія : навч. посібник / В. І. Булавін, Т. В. Школьнікова, М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, А. В. Крамаренко, М. М. Волобуєв, І. І. Степанова, І. М. Рищенко, О. І. Русінов, Т. В. Мельник, І. В. Асєєва ; заг. ред. Булавін В. І. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т»». — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 376 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Булавин В. И., Школьникова Т. В., Ведь М. В., Ярошок Т. П., Крамаренко А. В., Волобуев М. Н., Степанова И. И., Рыщенко И. М. Русинов А. И., Мельник Т. В., Асеева И. В.
 

Профессиональная ответственность в спортивной педагогике

Пономарьов О. С. Професійна відповідальність у спортивній педагогіці : навч. посібник / О. С. Пономарьов, Л. В. Зінченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 200 с. : рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Пономарев А. С., Зинченко Л. В.
 

Международные экономические отношения: бакалаврский курс. Ч. 2, т. 1

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник.  Ч. 2, т. 1 / [І. М. Посохов, Ю. В. Жадан, А. Ю. Кабиш, П. Г. Перерва, Н. П. Ткачева, В. Г. Дюжев, О. В. Чепіжко, П. А. Падалка, О. І. Савченко, О. О. Носирєв, І. А. Федоренко, О. М. Синіговець, І. О. Новік, О. С. Чмельова, К. М. Сокол, Л. П. Гарник] ; редкол.: І. М Посохов, В. Г. Дюжев, О. Д. Матросов, В. О. Черепанова, Я. А. Максименко, Л. С. Стригуль ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Навч.-наук. ін-т економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу. — Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. — 760 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Посохов И. М., Жадан Ю. В., Кабыш А. Ю., Перерва П. Г., Ткачева Н. П., Дюжев В. Г., Чепижко Е. В., Падалка П. А., Савченко О. И., Носирев О. О., Федоренко И. А., Синиговец О. Н., Новик И. А., Чмельова О. С., Сокол Е. М., Гарник Л. П.
 

Международные экономические отношения: бакалаврский курс. Ч. 2, т. 2

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник. Ч. 2, т. 2 / [С. І. Архієреєв, Ф. В. Абрамов, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, Т. А. Дяченко, В. М. Двінських, В. Г. Дюжев, Ю. В. Жадан, Ю. В. Єгорова, А. Ю. Кабиш, С. О. Климова, В. М. Лісовицький, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, І. М. Посохов, О. В. Попадинець, Н. Б. Решетняк, О. В. Решетняк, В. П. Решетило, Т. В. Рябова, І. В. Сідельнікова, С. В. Сусліков, І. Є. Тимченко, Е. В. Чепижко, Т. І. Чорна, І. В. Шкодіна, В. В. Яцина] ; редкол.: І. М Посохов, В. Г. Дюжев, О. Д. Матросов, В. О. Черепанова, Я. А. Максименко, Л. С. Стригуль, С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Навч.-наук. ін-т економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу. — Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Архиереев С. И., Абрамов Ф. В., Волосникова Н. Н., Губанова Н. Н., Дяченко Т. А., Двинских В. Н., Дюжев В. Г., Жадан Ю. В., Егорова Ю. В., Кабыш А. Ю., Климова С. О., Лисовицкий В. Н., Максименко Я. А., Митрофанова А. С., Посохов И. М., Попадинец Е. В., Решетняк Н. Б., Решетняк Е. В., Решетило В. П., Рябова Т. В., Сидельникова И. В., Сидельникова В. К., Сусликов С. В., Тимченко И. Е., Чепижко Е. В., Чорна Т. И., Шкодина И. В., Яцына В. В.
 

Таможенное дело

Чекмасова І. А. Митна справа : навч. посіб. для студентів спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Оподаткування» / І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 219 с. : рис., табл.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Чекмасова И. А., Мищенко В. А.
 

Психодиагностика

Чала Ю. М. Психодіагностика : навч. посіб. для бакалаврів ден. та заоч. форми навчання спец. 053 «Психологія» / Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2018. — 245 с. : іл., рис. —  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Чала Ю. Н., Шахрайчук А. М.
 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной

Kurpa L. V. Differential and Integral Calculus for One Variable Functions = Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної : the Educational Textbook for Students of Technical Universities / L. V. Kurpa, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 324 p.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Курпа Л. В., Шматко Т. В.
 

Лидерские качества в профессиональной деятельности

Лідерські якості в професійній діяльності : навч. посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спец. 074 «Публічне управління та адміністрування» / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Т. В. Гура, Ю. І. Панфілов, Б. Р. Головешко, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 143 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Романовский А. Г., Резник С. Н., Гура Т. В., Панфилов Ю. И., Головешко Б. Р., Бондаренко В. В.

Бизнес-процессы предприятия: моделирование, анализ, совершенствование. Ч. 1

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 336 с. : табл., рис.

Справка об авторах и перечень их публикаций: 
 

Бизнес-процессы предприятия: моделирование, анализ, совершенствование. Ч. 2

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 433 с. : табл., рис.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Орловский Д. Л.
 

Страницы