Ученые НТУ «ХПИ» — образованию, науке, промышленности: лучшие издания

Современные информационные технологии в лингвистике

Петрасова С. В. Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці : навч. посібник з курсу «Актуальні проблеми прикладної та теоретичної лінгвістики» для студентів спеціальності «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2020. — 124 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Петрасова С. В., Хайрова Н. Ф.
 

Современные технологии обработки текстовых данных на базе пакета NLTK Python

Современные технологии обработки текстовых данных на базе пакета NLTK Python : учеб. пособие по курсу «Современные технологии обработки текстовых данных» для студентов специальности «Прикладная и компьютерная лингвистика»/ Н. Ф. Хайрова, О. Ж. Мамырбаев, С. В. Петрасова, К. Ж. Мусхина ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2020. — 134 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Хайрова Н. Ф., Мамырбаев О. Ж., Петрасова С. В., Мусхина К. Ж.
 

Поверхностные явления и дисперсные системы

Поверхневі явища i дисперсні системи : навч. посібник / О. П. Некрасов, Б. А. Веретенченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 112 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Некрасов А. П., Веретенченко Б. А.
 

Основы профессиональной безопасности и здоровья человека

Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець, В. В. Горбенко, В. Ф. Райко, О. Г. Янчик ; ред. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 553 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Березуцкий В. В., Васьковец Л. А., Горбенко В. В., Райко В. Ф., Янчик А. Г.
 

Радиоэкология

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорєв, В. Ф. Моїсєєв, В. Б. Байрачний, Н. М. Омельченко, Є. В. Манойло, А. Ю. Масікевич, В. М. Бабенко, І. В. Пітак, Н. Я. Хлистун, М. К. Черкашина, Р. А. Гольонко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Масикевич Ю. Г., Шапорев В. П., Моисеев В. Ф., Байрачный В. Б., Омельченко Н. Н., Манойло Е. В., Масикевич А. Ю., Бабенко В. Н., Питак И. В., Хлистун Н. Я., Черкашина М. К., Гольонко Р. А.
 

Электротехника, электроника и микропроцессорная техника

Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; ред. В. І. Мілих. — 3-тє вид. — Київ : Каравела, 2018. — 688 с. : рис., табл.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Милых В. И., Шавёлкин А. А.
 

Экономическая оценка энергосберегающих проектов

Немировский И. А. Экономическая оценка энергосберегающих проектов : учеб. пособие / И. А. Немировский, Е. М. Проскурня ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 152 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Немировский И. А., Проскурня Е. М.
 

Теория и практика электромагнитных полей и процессов в электротехнике

Милых В. И. Теория и практика электромагнитных полей и процессов в электротехнике : учеб. пособ. электротехн. профиля : для отечеств. и иностр. студентов и аспирантов / В. И. Милых ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 373 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Милых В. И.
 

Финансы предприятий

Фінанси підприємств : підручник / Н. О. Власова, В. А. Міщенко, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова, А. В. Котлярова ; наук. ред. Н. О. Власова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Світ книг, 2018. — 437 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Власова Н. А., Мищенко В. А., Пятак Т. В., Кочетова Т. И., Котлярова А. В.
 

Высшая математика: Теория и практика. Ч. 1

Геворкян Ю. Л. Вища математика: Теорія і практика [Електронний ресурс] : електронний медійний інтерактивний навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Теорія границь. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної / Ю. Л. Геворкян, Н. О. Чікіна, І. В. Антонова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2016. — 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). — На рос. мові. — Видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Геворкян Ю. Л., Чикина Н. А., Антонова И. В.
 
 

Страницы