Список публикаций Главчевой Юлии Николаевны

1.
Главчева Ю. М. Алгоритм формування електронного каталогу // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу: матеріали наук.-практ. конф., 15 квітня 2008 р. / Б-ка Укр. інж.-пед. акад. — Х. : УІПА, 2008. — С. 76–81.
2.
Главчев М. І. Заходи по забезпеченню збереження електронних ресурсів у науково-технічних бібліотеках вищого навчального закладу / Главчев М. І., Главчева Ю. М. // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : матер. І міжвуз. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2008 р. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — С. 40–44.
3.
Семененко Л. Місце зустрічі змінювати не варто – library.kpi.kharkov.ua / / Семененко Л., Главчева Ю. // Політехнік. — 2009. — 3 грудня. — C. 1.
4.
Главчев, М. І. К вопросу коммуникационного обеспечения электронных ресурсов [Текст] / М. І. Главчев, Ю. М. Главчева // Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 14-15 жовт. 2010 р. — Х. : ХНТУСГ, 2010. — С. 180-186
5.
Главчева Ю. М. Варто скористатися [об’яви про інформаційні ресурси компанії EBSCO] / Ю. М. Главчева // Політехнік. – 2010. – 15 березня. – С. 4
6.
Главчева, Ю. М. Взаємодія як шлях розвитку бібліотек в сучасному суспільстві / Главчева Ю. М. // Каталоги та інформаційний пошук : наук.-практ. семінар у межах секції МОН України з обробки документів та ведення довідкового апарату, 27 листопада 2009 р. ; Проблеми організації інформаційного пошуку : круглий стіл. — Х. : ХДУХТ, 2010. — С. 67–72
7.
Семененко, Л. П. Корпоративна діяльність: матеріальні та нематеріальні дивіденди : презентація / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Електронний архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Електронний ресурс] = Electronic Kharkiv National University Institutional Repository.
8.
Главчева Ю. Н. Опыт внедрения решений на платформе Microsoft в НТБ Национального технического университета «ХПИ» [Электронный ресурс] / Ю. Н. Главчева // Microsoft Україна : Матеріали конференцій : Всеукраїнський освітній тур Microsoft, жовтень-грудень 2011. — Режим доступу: http://msdb-downloads.azurewebsites.net/education/academic-roadshow/acad..., вільний.
9.
Кириченко Е. В. Художественная литература в виртуальном пространстве / Е. В. Кириченко, Ю. Н. Главчева // Простір літератури — шлях до миру, злагоди і співробітництва між слов’янськими народам : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 грудня 2010. — Х. : НТУ «ХПІ», 2011.
10.
Семененко Л. П. Комплексные решения — ключевое направление внедрения IT в учреждениях культуры/ Л. П. Семененко, М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Час. Суспільство. Бібліотека : матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2011 р. — Луганськ: ЛДІКМ, 2011. — С. 124-129.
11.
Семененко Л. П. Комплексная система автоматизации: новые решения [Текст] / Л. П. Семененко, М. І. Главчев, Ю. М. Главчева // Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка в історичному просторі трьох епох»: до 125-річчя від дня заснування , 11-14 жовт. 2011 р. — Х., 2011.
12.
Главчев М. І. Рух «Відкритого доступу» до світових ресурсів наукових спільнот / М. І. Главчев, Ю. М. Главчева // Сучасні педагогічні технології в освіті : зб. наук.-метод. праць. — Х. : НТУ «ХПІ», 2012. — С. 60-65.
13.
Главчева Ю. М. Ресурси сайту НТБ – варто скористатися / Ю. М. Главчева // Політехнік. — 2012. — 27 лют. (№ 4-5). — С. 6.
14.
Семененко Л. Программно-технический аспект деятельности библиотеки вуза в онлайновой среде / Л. Семененко, М. Главчев, Ю. Главчева // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 178-193.
15.
Семененко Л. Электронные библиотеки: тенденции развития / Л. Семененко, Ю. Главчева // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 275-284.
16.
Семененко Л. П. Разместить публикацию в репозитарии НТУ «ХПИ» – это престижно / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Політехнік. — 2012. — 27 лют. — № 4-5. — С. 6.
17.
Главчев М. И. Задачи библиотек в реализации общегосударственного проекта «Научная периодика Украины» / М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку: матер. наук. семінару, 31 жовт. 2012 р. — Х. : ХДУХТ, 2013. — С. 10–13.
18.
Главчев М. И. Программно-технический аспект взаимодействия библиотек / М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. — Харків, 2013. — С. 105–109.
19.
Главчев М. І. Перспективи та переваги корпоративної взаємодії бібліотек / М. І. Главчев, Ю. М. Главчева // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. — Харків, 2013. — С. 46–50.
20.
Семененко Л. П. Дистанционный курс «Куратор содержания» – эффективный инструмент адаптации студентов / Л. П. Cемененко, Ю. Н. Главчева, М. М. Черевыщенко // Дистанційна освіта України – 2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25-27 листопада 2013. — Х. : 2013. — С. 174–179.
21.
Семененко Л. П. Дистанционный курс "Куратор содержания" как элемент программы "Читающий политех" / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы Междунар. науч.-практич. конференции, Днепропетровск, 24-25 октября 2013 г. — Днепропетровск : ДНУЖТ, 2013. — С. 212-214.
22.
Семененко Л. П. Организация доступа к сетевым научным и образовательным ресурсам: практический опыт научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ» / Л. П. Семененко, М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры: Материалы науч.-практ. конф., г. Севастополь, 7-10 октября 2013 г. — Севастополь: Купол, 2013. — С. 136–141.
23.
Семененко Л. П. Проектные технологии в библиотечной деятельности как эффективный инструмент расширения сотрудничества / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Вісник наукової бібліотеки. Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та національно-патріотичного виховання студентської молоді. — Х., 2013. — С. 115–122.