Положення про сектор підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає вимоги до співробітників сектора підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення (далі — сектор) щодо забезпечення стабільної роботи системи автоматизації, та її допоміжного програмного забезпечення, в науково-технічній бібліотеці НТУ «ХПІ» (далі — НТБ).
1.2. Сектор є структурним підрозділом відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НТБ.
1.3. Діяльність сектора визначається офіційними документами в галузі культури, освіти, бібліотечної та інформаційної діяльності, а саме: законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформатизацію», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг»; нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими навчальними закладами України, наказами Міністерства культури України, «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні», Типовим положенням «Про бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства освіти України; наказами по університету, розпорядженнями по бібліотеці, регламентуючою документацією бібліотеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і нормами охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
1.4. Сектор підпорядковується безпосередньо зав. відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.
1.5. Сектор забезпечує безперебійну роботу обчислювальної техніки та периферійних пристроїв в локальній обчислювальній мережі НТБ.
2. Основні завдання сектора
2.1. Забезпечення автоматизації бібліотечних процесів шляхом використання спеціалізованого програмного забезпечення.
2.2. Забезпечення стабільної роботи системи автоматизації бібліотеки (САБ).
2.3. Управління автоматизованою бібліотечною інформаційною системою «ІРБІС-64».
2.4. Постійний зв’язок з керівниками відділу та інших підрозділів НТБ, надання консультацій та методичної допомоги співробітникам НТБ з питань автоматизації бібліотечних процесів та використання інформаційних технологій в бібліотечній справі.
2.5. Забезпечення комунікативної взаємодії в локальній мережі НТБ.
3. Функції сектора
3.1. Адміністрування (адаптація, налаштування та конфігурування) автоматизованої бібліотечної інформаційної системи «ІРБІС-64».
3.2. Забезпечення  апаратної підтримки усіх АРМ «ІРБІС-64»  в комп’ютерній мережі.
3.3. Виконання всього комплексу заходів з підтримки працездатності програмних продуктів, що використовуються у роботі WEB-додатка OPAC ІРБІС-64.
3.4. Методичний супровід відділів НТБ в процесі використання САБ для автоматизації бібліотечних процесів.
3.5. Оновлення системи автоматизації бібліотеки «ІРБІС–64» при отриманні нової версії.
3.6. Налаштування працездатності та адаптація «ІРБІС–64» після оновлення (створення ini-файлів співробітників з індивідуальним налаштуванням параметрів, для роботи в потрібних АРМ-ах, налаштування статистики, коригування робочих листів, довідників, зміни форматів виводу та перегляду, додавання форматів печаті).
3.7. Проведення аналізу роботи «ІРБІС-64» для підвищення ефективності роботи системи, внесення необхідних змін.

3.8. Формування статистичних таблиць кількісних показників баз даних.
3.9. Конвертування інформації про студентів 1-го курсу із БД університету до БД «RDR» САБ Ірбіс — 1 раз на рік.
3.10. Друк формулярів, картотек груп 1-го курсу, робочих списків для фотографування читачів.
3.11. Поповнення БД «Читач» віддаленими користувачами (напівавтоматизований режим), виконання первинної обробки інформації по читачам та глобальні коригування.
3.12. Актуалізація структури ресурсів НТБ після змін у структурі університету.
3.13. Розробка інструкцій по роботі «ІРБІС–64», іншими програмами та технічними пристроями.
3.14. Навчання співробітників НТБ новим технологіям, надання консультації та технічної підтримки.
3.15. Вивчення роботи нового ПЗ та впровадження його у технологічний процес НТБ.
3.16. Розробка макетів реклами НТБ для журналів НТУ «ХПІ».
3.17. Сканування та обробка документів, редагування графічних зображень, розроблення макетів для різноманітних потреб бібліотеки.
4. Структура сектора
4.1. Сектор складається із групи співробітників відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення:
Зав. сектора;
провідний бібліотекар.
5. Управління сектором
5.1. Сектор очолює зав. сектора, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора НТБ.
5.2. Зав. сектора забезпечує діяльність сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, відповідає за виконання планових завдань, достовірність звітних показників, прийнятих рішень перед зав. відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.
5.3. Обов’язки працівників сектора визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, затвердженими проректором НТУ «ХПІ».
5.4. Робота сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи відділу. Звіти складаються за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року.
5.5. Питання з організації роботи, удосконалення технологічних процесів вирішуються на виробничих нарадах у відділі.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Сектор співпрацює з підрозділами університету та підрозділами НТБ згідно Положенню про відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.
6.2. Сектор подає: зав. відділу — звіт-план, статистичні відомості.
6.3. Сектор одержує:
від зав. відділу — розпорядження з організаційно-виробничої діяльності сектора; затверджену технологічну документацію, рекомендації щодо покращення організаційної роботи сектора;
від адміністрації НТБ — вказівки та розпорядження про організацію виробничої діяльності.
7. Права сектора
7.1. Сектор має право:
7.1.1. Вносити на обговорення Методичної ради НТБ питання, що потребують вирішення на такому рівні.
7.1.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці та підвищення кваліфікації співробітників сектора.
7.1.3. Співробітники мають право за дорученням адміністрації НТБ брати участь в конференціях, семінарах, нарадах з питань автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів та інформаційних ресурсів.
8. Відповідальність сектора
8.1. Співробітники сектора несуть відповідальність:
8.1.1. За виконання покладених даним Положенням на сектор завдань і функцій.
8.1.2. За своєчасність і достовірність подання показників роботи сектора.
8.1.3. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
8.1.4. За виконання наказів та розпоряджень керівництва НТБ та університету.
8.1.5. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
8.1.6. За збереження матеріальних цінностей, які надійшли до сектора — в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

Директор НТБ                                                       Лариса СЕМЕНЕНКО