Semenenko L. P.

1.
Семененко Л. Атмосфера університету — любов до книги // Політехнік. — 2006. — 5 грудня. — С. 4.
2.
Семененко Л. Библиотека – далекая и близкая / Семененко Л., Круглова М. // Політехнік. — 2007. — 28 вересня. — С. 6.
3.
Пазиніч С. Бібліотека як джерело і скарбниця культури / Пазиніч С.,
Семененко Л. // Політехнік. — 2007. — 26 грудня. — С. 3.
4.
Семененко Л. П. Читач у просторі бібліотеки //Олександр Семенович Пономарьов: до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. покажчик. — Х., 2007. — С. 4–7.
5.
Семененко Л. П. Организационная культура библиотеки // Переяславская Рада и гармонизация украино-российских отношений: история и культура, наука и образование : сб. науч. тр.: по матер. Второй Междунар. науч.-практ. конф. 13 дек. 2007г. / под ред. А. Г. Романовского, В.  Н. Ганичева. — Х. : НТУ «ХПИ», 2008. — С. 455–460.
6. Пазиніч С. М. Бібліотека як скарбниця знань в системі формування загальної і професійної культури студентів / Пазиніч С. М., Пономарьов О. С., Семененко Л. П. // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : матер. ІV міжвуз. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2008 р. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — С. 138–143.
7.
Пономарьов О. С. Духовная составляющая профессиональной подготовки современного інженера / Пономарьов О. С., Семененко Л. П. // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : матер. ІV міжвуз. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2008р. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — С. 143–151.
8.
Семененко Л. П. Пригостіть розмовою // Станіслав Миколайович Пазиніч (до 70-річчя з дня народження) : біобібліогр. покаж. — Х. : НТУ «ХПІ», 2010.
9.
Семененко Л. Завітайте до бібліотеки вже сьогодні! : [про роботу секції на VIII міжвуз. школі-семінарі]  / Семененко Л., Решетнік Н. // Політехнік. — 2009. — 12 лютого. — С. 5.
10.
Семененко Л. Місце зустрічі змінювати не варто – library.kpi.kharkov.ua / / Семененко Л., Главчева Ю. // Політехнік. — 2009. — 3 грудня. — C. 1.
11.
Библиотека / Семененко Л. П. //Справочник первокурсника 2010/2011 учебный год: информационное издание. – Х.: НТУ «ХПИ», 2010. – С. 43-46.
12.
Павлова, Г. Память о дарителе Иване Ивановиче Белянкине / Г. Павлова, Л. Семененко // Політехнік. - 2010. – 18 жовтня. - С. 13
13.
Приглашаем на выставку! Любителям поэзии! Внимание! Фотовыставка  // Політехнік. – 2010. – 26 верес/
14.
Семененко, Л. П. Автор і редактор: успіх у співпраці / Л. П. Семененко // Переяславчская рада: ее историческое значение и пекрспективы развития  востчно-славянской цивилизации : сб. науч. тр. : по матеріалам IV Междунар. науч.-практ. конф. 9-11 дек. 2009 г. — Х. : НТУ «ХПИ», 2010. — С. 135-140.
15.
Семененко, Л. П. История Харьковского Технологического института в лицах (1885-1930) / Л. П. Семененко // Політехнік. – 2010. – 24 червня. – С. 2
16.
Семененко, Л. П. Інститут «бібліотекаря-куратора» як ефективна форма соціально-психологічної адаптації першокурсника ВУЗу [Текст] / Л. П. Семененко // Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 14-15 жовт. 2010 р. — Х. : ХНТУСГ, 2010. — С. 227–235.
17.
Семененко, Л. П. Корпоративна діяльність: матеріальні та нематеріальні дивіденди : презентація / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Електронний архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Електронний ресурс] = Electronic Kharkiv National University Institutional Repository. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/.
18.
Семененко, Л. П. Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу: досвід та проблеми / Л. П. Семененко, Н. В. Непран, С. Ю. Кірко // Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія / За ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2010. – С. 178–184.
19.
Семененко, Л. П. Пригостіть розмовою / Л. П. Семененко // Станіслав Миколайович Пазиніч : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. покаж. / О. С. Пономарьов, Л. П. Семененко. — Х. : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 3–6.
20.
21.
Станіслав Миколайович Пазиніч. До 70-річчя з дня народження : бібліогр. покажч. / Уклад. Л. П. Семененко. — Х. : НТУ «ХПІ», 2010. — 432 с.
22.
23.
Кириченко Е. В. Художественная литература в виртуальном пространстве / Е. В. Кириченко, Ю. Н. Главчева // Простір літератури — шлях до миру, злагоди і співробітництва між слов’янськими народам : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 грудня 2010. — Х. : НТУ «ХПІ», 2011.
24.
Марченко А. Становление и развитие кафедры ДВС ХПИ / А. Марченко, В. Пылев, И. Парсаданов, Л. Семененко, Н. Литвинцева, Г. Павлова, В. Матвеенко // Політехнік. — 2011. — №18-19. — 5 жовтня. — С. 5-6.
25.
Семененко Л. П. «О земном и небесном»/ Л. П. Семененко // Політехнік. — 2011. — №20-21. — 26 жовтня. — С. 8.
26.
Семененко Л. П. Дидактическая адаптация первокурсников / Л. П. Семененко, А. А. Семененко // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі: матеріали наук.-практ. конференції, Луганськ, 17-18 березня 2011 р. — Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. — С. 130-140.
27.
Семененко Л. П. Комплексные решения — крючевое направление внедрения IT в учреждениях культуры/ Л. П. Семененко, М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Час. Суспільство. Бібліотека : матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2011 р. — Луганськ: ЛДІКМ, 2011. — С. 124-129.
28.
Семененко Л. П. Межбиблиотечная интеграция без границ / Л. П. Семененко, Н. В. Непран // Інноваційна діяльність — основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали школи-семінару, м. Харків, 8 квітня 2011 р. / Наукова бібліотека Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. : Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко ; ред. І. І. Царенко. — Х. : УІПА, 2011. — С. 5-6.
29.
Семененко Л. П. Комплексная система автоматизации: новые решения [Текст] / Л. П. Семененко, М. І. Главчев, Ю. М. Главчева // Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка в історичному просторі трьох епох»: до 125-річчя від дня заснування , 11-14 жовт. 2011 р. — Х., 2011.
30.
Семененко Л. П. Эстетическое воспитание молодежи: новые грани / Л. П. Семененко Простір літератури — шлях до миру, злагоди і співробітництва між слов’янськими народами : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 грудня 2010. — Х. : НТУ «ХПІ», 2011.
31.
Черевыщенко М. М. Информационная культура: электронные обучающие ресурсы / М. М. Черевыщенко // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі: матеріали наук.-практ. конференції, Луганськ, 17-18 березня 2011 р. — Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. — С. 198-203.
32.
Основные работы профессора Д. С. Зернова / C. А. Назаренко, В. Л. Хавин, Н. В. Непран, Л. П. Семененко // Вестн. НТУ «ХПИ». — Харьков, 2011. — Вып. 51 : Машиноведение и САПР. — C. 16-23.
33.
Павлова Г. В. Опальный граф Доррер / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Двигатели внутреннего сгорания. — 2012. — № 1. — С. 139-142.
34.
Павлова Г. В. Харківські дослідники Донецького кам’яновугільного кряжу / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. — Х. : НТУ «ХПІ». — 2012. — Тем. вип. : Історія науки і техніки.
35.
Пономарьов О. С. Навички переконуючого впливу як елемент компетенції керівника / О. С. Пономарьов, О. О. Семененко, Л. П. Семененко // Вісник наукової бібліотеки : Вип. 2 : Бібліотека і освіта: користувачі, ресурси, послуги / під ред. С. М. Кіреєвої. — Х., 2012. — С. 165-171.
36
Семененко А. А. Формирование команд в условиях динамичного изменения информационных технологий / А. А. Семененко, Л. П. Семененко // Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках: всеукр. наук.-практ. конф., 28 березня 2012 : [до 20-річчя створення АСІБТ та до 45-річчя заснування ХДУХТ] – Х.: ХДУХТ, 2012. — С. 41-45.
37.
Семененко Л. Программно-технический аспект деятельности библиотеки вуза в онлайновой среде / Л. Семененко, М. Главчев, Ю. Главчева // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 178-193.
38.
Семененко Л. Электронные библиотеки: тенденции развития / Л. Семененко, Ю. Главчева // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 275-284.
39.
Cемененко Л. П. Новый год, новый корпус библиотеки – новые решения, возможности и проекты / Л. П. Семененко // Політехнік. — 2012. — № 22-23. — 14 грудня.
40.
Семененко Л. П. Разместить публикацию в репозитарии НТУ «ХПИ» – это престижно / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Політехнік. — 2012. — 27 лют. — № 4-5. — С. 6.
41.
Семененко Л. П. Тенденції розвитку регіональних документних та електронних ресурсів художньої літератури у бібліотеках Харківщини / Л. П. Семененко, О. В. Кириченко // Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : матер. VІ Междун. науч.-практ. конф., 16 декабря 2011. — Х. : НТУ «ХПИ», 2012. — C. 115-123.
42.
Сергей Константинович Шелковый : к 65-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «ХПИ» ; Науч.-техн. б-ка ; сост. Л. П. Семененко, В. И. Кулиш; науч. ред. Л. П. Семененко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — 424 с. : ил.
43.
Черевищенко М. Просування електронних інформаційних послуг в умовах бібліотеки ВНЗ / М. Черевищенко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 285-287.
44.
Черевыщенко М. М. Библиографы: какими их ждут читатели / М. М. Черевыщенко, Н. В. Непран, Л. П. Семененко // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 18-19 жовтня 2012. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. — С. 169-174.
45.
Кулиш В. И. Проблемы образования в ВУЗах Украины и России : обзор литературы / В. И. Кулиш // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VII Международной научно-практической конференции, 19–20 декабря 2012 г., Ч. 1. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. — Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. — С. 165–167.
46.
Леонид Леонидович Товажнянский : к 80-летию со дня рождения : биоблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т «ХПИ» ; сост.: Н. Л. Катунина, Л. П. Семененко, Н. В. Непран, М. М. Черевыщенко; науч. ред. Л. П. Семененко. — Харьков, 2013. — 103 с.
47.
Павлова Г. В. Сквозь годы и века / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. тр. : по матер. VII Междунар. науч. – практич. конференции, 20 декабря 2012 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – С. 200-210.
48.
Павлова Г. В. Харківські дослідники Донецького кам’яновугільного кряжу / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. — Х. : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 10(984), сер. : Історія науки і техніки. — С. 98–107.
49.
Cемененко Л. П. Браво, профессор! / Л. П. Семененко // Асєєв Георгій Георгійович : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. — Х. : ХДАК, 2013. — С. 17–19.
50.
Семененко Л. П. Дистанционный курс «Куратор содержания» – эффективный инструмент адаптации студентов / Л. П. Cемененко, Ю. Н. Главчева, М. М. Черевыщенко // Дистанційна освіта України – 2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25-27 листопада 2013. — Х. : 2013. — С. 174–179.
51.
Семененко Л. П. Дистанционный курс "Куратор содержания" как элемент программы "Читающий политех" / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы Междунар. науч.-практич. конференции, Днепропетровск, 24-25 октября 2013 г. — Днепропетровск : ДНУЖТ, 2013. — С. 212-214.
52. Семененко Л. П. Организация доступа к сетевым научным и образовательным ресурсам: практический опыт научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ» / Л. П. Семененко, М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры: Материалы науч.-практ. конф., г. Севастополь, 7-10 октября 2013 г. — Севастополь: Купол, 2013. — С. 136–141.
53
Семененко Л. П. Проектные технологии в библиотечной деятельности как эффективный инструмент расширения сотрудничества / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Вісник наукової бібліотеки. Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та національно-патріотичного виховання студентської молоді. — Х., 2013. — С. 115–122.
54.
Cемененко Л. П. Трансформация профессии библиотекаря как одно из условий библиотеки будущого / Л. П. Cемененко // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. — Харків, 2013. — С. 190–198.
55.
Cемененко Л. П. Электронное книгообеспечение образовательного процесса / Л. П. Семененко // Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку: матер. наук. семінару, 31 жовт. 2012 р. — Х. , ХДУХТ, 2013. — С. 52–61.
56.
Семененко Л. П. Электронно-библиотечные системы — информация здесь и сейчас / Л. П. Семененко // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VII Международной научно-практической конференции, 19–20 декабря 2012 г., Ч. 1. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. — Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. — С. 232–240.